Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2017, 69925Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 21 december 2017, nr. IENM/BSK-2017/294075, houdende vaststelling van het subsidieplafond op grond van de Rijkscofinancieringsregeling Interreg V voor het jaar 2018

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, vijfde lid, van de Rijkscofinancieringsregeling Interreg V;

BESLUIT:

Artikel 1

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van de Rijkscofinancieringsregeling Interreg V wordt voor de periode vanaf 15 februari 2018 tot en met 31 december 2018 vastgesteld op € 1.200.000,–.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 februari 2018.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Namens deze, De Directeur-Generaal Milieu en Internationaal, ir. R.P. Laperre