Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2017, 69891Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 15 december 2017, nr. WJZ / 17177092, tot vaststelling van de datum waarvoor een landbouwer zich kan melden voor verhoging van het op een bedrijf rustende fosfaatrecht

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 23, vierde tot en met zesde lid, van de Meststoffenwet;

Besluit:

ARTIKEL I

Na artikel 127 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 127a

De melding, bedoeld in artikel 23, vierde tot en met zesde lid, van de wet, kan tot 1 april 2018 worden ingediend.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 december 2017

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten