Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2017, 69884Ruimtelijke plannenBekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Het Spiegel-Graaf Florislaan 2

Logo Gooise Meren

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren maken, ingevolge artikel 3.8 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat in de vergadering van 22 november 2017 de gemeenteraad het bestemmingsplan “Het Spiegel-Graaf Florislaan 2” (gewijzigd), met identificatienummer NL.IMRO.1942.BP2015B002009-va03 heeft vastgesteld.

Het (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 7 december 2017 voor een periode van zes weken (tot en met 17 januari 2018) voor een ieder ter inzage.

Omschrijving

Het plan betreft een ontwikkelingsplan. De beoogde uitbreiding van de Emmaschool is in strijd met het vigerende bestemmingsplan Het Spiegel-Prins Hendrikpark 2010. Om dit bouwplan te kunnen realiseren is het bestemmingsplan Het Spiegel-Graaf Florislaan 2, dat gewijzigd is vastgesteld op 29 maart jl. door de raad van de gemeente Gooise Meren aangepast. De aanleiding voor deze wijziging is de einduitspraak van de Raad van State op 19 juli 2017 op grond waarvan de raad van de gemeente Gooise Meren is opgedragen, om in het bestemmingsplan bij de planregels onder artikel 3.4 lid e een maximum aantal bijzondere lesdagen op te nemen. De Raad van State knoopt in de regeling die bij wijze van voorlopige voorziening wordt getroffen, zelf aan bij het maximum aantal incidentele festiviteiten dat volgens de Algemene Plaatselijke Verordening Gooise Meren is toegestaan, namelijk maximaal 6 incidentele festiviteiten per kalenderjaar.

Het artikel 3.4 lid e van de planregels in het bestemmingsplan is aangepast en aangevuld conform getroffen voorlopige voorziening door de Raad van State.

 

Artikel 3.4 lid e het gestelde onder sub d is niet van toepassing gedurende maximaal 6 bijzondere lesdagen per kalenderjaar, zoals bijvoorbeeld de viering van het sinterklaasfeest, koningsspelen of sport en speldagen;

 

 (NB: De enige wijziging waarover nu is besloten, is dus de invoeging van de bovengenoemde vetgedrukte woorden)

 

Ter inzage ligging

Binnen de genoemde termijn wordt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Het Spiegel-Graaf Florislaan 2 beschikbaar gesteld op https://bestuur.gooisemeren.nl/bestemmingsplannen.html.

Tevens kan het vastgestelde bestemmingsplan worden ingezien bij de Centrale Balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 Bussum, geopend maandag en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, en woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.

 

Indienen beroep

Binnen de gestelde termijn van zes weken (7 december 2017 tot en met 17 januari 2018) kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan een ieder beroep instellen tegen de wijzigingen in het bestemmingsplan Het Spiegel-Graaf Florislaan 2. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het voornoemde adres.

 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn verstreken is.

 

Nadere informatie

Voor verdere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met K. Steenbakkers op het telefoonnummer 0625688446 of met I. Kaya op het telefoonnummer 0648463915.

  

Bussum, 6 december 2017