Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2017, 69845Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan Laan ten Boomen 30, Lierop

Logo Someren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikelen 3.9a en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het wijzigingsplan “Laan ten Boomen 30, Lierop” ter inzage ligt.

Inhoud wijzigingsplan

Het vastgestelde wijzigingsplan ziet op de wijziging van de agrarische bestemming voor de boerderij Laan ten Boomen 30 in een woonbestemming en wel zodanig dat binnen het bestaande volume van de woonboerderij twee woningen worden toegestaan. Het plan is ten opzichte van het ontwerpplan ongewijzigd vastgesteld.

Geen vaststelling exploitatieplan

Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om gelijktijdig met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Omdat het kostenverhaal van dit plan op een andere wijze is verzekerd, namelijk via een anterieure exploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.

Stukken ter inzage

Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 december 2017 tot en met 25 januari 2018 ter inzage bij het Klantencontactcentrum (KCC) op het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken buiten openingstijden kan een afspraak worden gemaakt. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer 0493 - 494888.

Het plan met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02017-VS01 is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of via de gemeentelijke website www.someren.nl onder het kopje bestemmingsplannen.

Beroep

Tot en met 26 januari 2018 kan tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • -

    Een belanghebbende, die tijdig zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpwijzigingsplan;

  • -

    Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort tenminste totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Voor nadere vragen over dit wijzigingsplan en/of deze procedure kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.