Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2017, 69790VerkeersbesluitenVerkeersbesluit: Aanwijzen parkeerplaatsen langs de Puijendijk en uitbreiden parkeerverbod op de Noordweg ten westen van Breskens, gemeente Sluis

Logo Waterschap Scheldestromen

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

  • 1.

   dat rondom de Puijendijk natuurontwikkeling heeft plaatsgevonden;

  • 2.

   dat hierdoor de functie van de Puijendijk is gewijzigd;

  • 3.

   dat de Puijendijk heringericht is;

  • 4.

   dat er een parkeerverbodszone is aangebracht en er niet langs de weg geparkeerd mag worden;

  • 5.

   dat nabij de woningen huisnummers 6 tot en met 16 van de Puijendijk parkeerplaatsen op huisnummer (2 per woning) zijn aangewezen om parkeren voor bewoners en hun bezoekers mogelijk te maken;

  • 6.

   dat voor bezoekers van het natuurgebied in de directe omgeving aan de Walendijk geparkeerd kan worden;

  • 7.

   dat aan de Puijendijk ten oosten van nummer 16 één parkeerplaats voor kort parkeren van maximaal 1 uur wordt aangewezen, om vogelspotten vanaf de Puijendijk mogelijk te maken;

  • 8.

   dat door de parkeerverbodszone bezoekers aan de natuurgebied op de Noordweg en aanliggende bermen gaan staan;

  • 9.

   dat hierdoor de rioolwaterzuiveringsinstallatie Groede slecht bereikbaar is;

  • 10.

   dat de parkeerverbodszone aan de Noordweg ter hoogte van de Puijendijk ten zuiden van de brug geplaatst wordt om een goede bereikbaarheid te garanderen;

  • 11

   dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • 12.

   het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • 13.

   het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • 14.

   het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

  • 15.

   dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 17-11-2017);

  • 16.

   dat de politie heeft aangegeven dat het aanwijzen van parkeerplaatsen op huisnummer lastig handhaafbaar is en verzoekt parkeren op huisnummer om te zetten in parkeren voor vergunninghouders. Het waterschap houdt vast aan parkeren op huisnummer. Bewoners van de Puijendijk regelen zelf wie er op de toegewezen parkeerplaatsen mogen staan;

  • 17.

   dat de politie tevens heeft aangegeven dat een parkeerverbodszone niet geldt voor de bermen. Het waterschap zal dan ook de situatie aan de Noordweg in de gaten houden en eventueel aanvullende maatregelen nemen om parkeren in de berm te voorkomen;

   dat dit besluit is voorgelegd aan de verkeerskundige van de gemeente Sluis d.d. 14-11-2017.

   

besluit:

Tot het instellen van:

  • 1.

   parkeerplaatsen specifiek voor bewoners van de Puijendijk, door het plaatsen van bord E04 met onderbord nr.6 , nr.8, nr.10, nr.12, nr.14 en nr.16 ter hoogte van de woningen aan de zuidzijde van de Puijendijk, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

  • 2.

   een parkeerplaats voor kort parkeren aan de noordzijde van de Puijendijk ten oosten van nummer 16, door het plaatsen van borden E04 met onderbord “parkeerschijf max. 1h” aan beide zijden van de parkeerplaats, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

  • 3.

   een parkeerverbodszone aan de Noordweg vanaf de brug tot aan de Puijendijk, door het verplaatsen van de borden E01zb/ze naar een locatie ten zuiden van de brug.

 

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.