Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2017, 69771VerkeersbesluitenVerkeersbesluit: Uitbreiding zone 60 km/uur op de Watervlietseweg ten zuiden van IJzendijke, gemeente Sluis

Logo Waterschap Scheldestromen

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

  • 1.

   dat het wegvak van de Watervlietseweg, tussen de parallelweg van de Middenweg N61 en de Watervlietseweg ter hoogte van nummer 26 (Ponte), gemeente Sluis, gecategoriseerd is als erftoegangsweg type-A met een snelheidsregime van 60 km per uur;

  • 2.

   dat de EHK-60 markering (rijlopermarkering) reeds aangebracht is;

  • 3.

   dat er op dit wegvak circa 3.900 motorvoertuigen per etmaal zijn geteld;

  • 4.

   dat fietsers en bromfietsers afwikkelen over een verplicht in twee richtingen te berijden vrijliggend (brom-)fietspad;

  • 5.

   dat aan de Watervlietseweg veel erfaansluitingen aanwezig zijn;

  • 6.

   dat ter hoogte van Ponte er middels zone-borden een duidelijke overgang tussen 80 km per uur en 60 km per uur vormgegeven is;

  • 7.

   dat voor dit wegvak van de Watervlietseweg een verkeersbesluit moet worden genomen;

  • 8.

   dat de wegen die aansluiten op dit wegvak van de Watervlietseweg, te weten de Isabellaweg en de parallelweg langs de Middenweg N61, ook gecategoriseerd zijn als erftoegangswegen met een snelheidsregime van 60 km per uur;

  • 9.

   dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • 10.

   het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • 11.

   het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • 12.

   het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

  • 13.

   dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies d.d. 12-09-2017);

   dat de maatregel is op 15-09-2017 en 9-10-2017 voorgelegd aan de gemeente Sluis. Er is geen reactie op de maatregel gegeven.

   

besluit:

Tot het instellen van:

  • 1.

   een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Watervlietseweg, tussen de parallelweg van N61 en de Watervlietseweg ter hoogte van nummer 26. Dit door het handhaven van de borden A01-60 zb, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, ter hoogte van Watervlietseweg nummer 26 en het verwijderen van het A01-60 zb ter hoogte van Watervlietseweg nummer 2.

 

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.