Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 69768

Gepubliceerd op 15 december 2017 09:11Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 30 november 2017, nr. MINBUZA.2017.869710, tot wijziging van beleidsregels voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 met het oog op aanvragers in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 september 2016 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen) wordt als volgt gewijzigd:

In de bijlage, paragraaf 1, Doel en doelgroep, wordt na de eerste volzin een volzin toegevoegd, luidende:

Voor de toepassing van dit besluit wordt onder Nederland mede verstaan: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

ARTIKEL II

Het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 6 juli 2016 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverstrekking door middel van vouchers voor activiteiten van MKB-ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties gericht op het betreden van de markt van internationale organisaties (Vouchers internationale organisaties) wordt als volgt gewijzigd:

In paragraaf 3, Begripsomschrijvingen, wordt na de definitie van MKB-ondernemingen de volgende definitie ingevoegd:

Nederland:

Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba;.

ARTIKEL III

Het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 26 februari 2016 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies) wordt als volgt gewijzigd:

In de bijlage, paragraaf 2, Begripsbepalingen, wordt na de definitie van MKB-onderneming de volgende definitie ingevoegd:

Nederland:

Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba;.

ARTIKEL IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Namens deze, De Directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen, M. van der Berg

TOELICHTING

Deze wijziging brengt mee dat enkele subsidieprogramma’s voor het bedrijfsleven worden opengesteld voor aanvragers uit Aruba, Curaçao, Sint Maarten en uit Caribisch Nederland.

Caribisch Nederland wordt, evenals de Caribische landen binnen het Koninkrijk, vanuit Europeesrechtelijk perspectief gekwalificeerd als landen en gebieden overzee (LGO). Voor de LGO geldt op grond van het LGO-besluit (Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie PbEU 2013, L 344) een apart regime. De LGO maken geen deel uit van de interne Europese markt. Dit brengt onder meer met zich dat voor de LGO de staatssteunregels niet gelden. Dat betekent dat de staatssteunregels dus evenmin voor Caribisch Nederland en de Caribische landen binnen het Koninkrijk gelden.

Het kan wel tot staatssteun leiden als de subsidie gaat naar een onderneming die ook een vestiging in een lidstaat van de Europese Unie heeft.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl