Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2017, 69761VerkeersbesluitenVerkeersbesluit: Instellen zone 60 km/uur op de Beldert, Zuiddijkweg, Weg door Dijkwater en Dillingsweg (tot en met de Bredeweg) tussen Dreischor en Sirjansland, gemeente Schouwen-Duiveland

Logo Waterschap Scheldestromen

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -

  dat de Beldert, Zuiddijkweg, Weg door Dijkwater en Dillingsweg (tot en met de Bredeweg) tussen Dreischor en Sirjansland, gemeente Schouwen-Duiveland gecategoriseerd zijn als erftoegangsweg type-A met een snelheidsregime van 80 km per uur;

 • -

  dat deze wegen de primaire verbinding tussen Dreischor en Sirjansland vormen;

 • -

  dat op de Zuiddijkweg circa 650 motorvoertuigen per werkdag geteld zijn;

 • -

  dat op de Weg door Dijkwater circa 1.300 motorvoertuigen per werkdag geteld zijn;

 • -

  dat op de Stolpweg ten zuiden van Zuiddijk en Beldert een zone 60 km/uur (erftoegangsweg type-A) begint en eindigt bij de kern Dreischor en het gehucht Beldert;

 • -

  dat de wegen die aansluiten op de Beldert, Zuiddijkweg, Weg door Dijkwater en Dillingsweg (tot en met de Bredeweg) erftoegangswegen type-B zijn, met een bijbehorend snelheidsregime van 60 km per uur;

 • -

  dat deze wegen ondergeschikt aansluiten op de Beldert, Zuiddijkweg, Weg door Dijkwater en Dillingsweg (tot en met de Bredeweg), middels een voorrangsregeling;

 • -

  dat fietsers en bromfietsers over de rijbaan van Beldert, Zuiddijkweg, Weg door Dijkwater en Dillingsweg (tot en met de Bredeweg) moeten rijden;

 • -

  dat het huidige snelheidsregime van 80 km per uur op de Beldert, Zuiddijkweg, Weg door Dijkwater en Dillingsweg (tot en met de Bredeweg) niet overeenkomt met de vormgeving en gebruik;

 • -

  dat het daardoor gewenst is om op de Beldert, Zuiddijkweg, Weg door Dijkwater en Dillingsweg (tot en met de Bredeweg) tussen Dreischor en Sirjansland, de snelheidslimiet te verlagen van 80 naar 60 km per uur;

 • -

  dat hierdoor de ongewenste snelheidsovergang van 80 km/uur naar 30 km/uur ter hoogte van de kern Sirjansland (Lageweg) komt te vervallen;

 • -

  dat de EHK-60 markering (rijlopermarkering) reeds is aangebracht op de Beldert, Zuiddijkweg, Weg door Dijkwater en Dillingsweg (tot en met de Bredeweg);

 • -

  dat door het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur fietsers en bromfietsers veiliger gebruik kunnen maken van de Beldert, Zuiddijkweg, Weg door Dijkwater en Dillingsweg (tot en met de Bredeweg);

 • -

  dat de geldende voorrangsregelingen ter hoogte van de kruispunten met de aansluitende wegen in stand gehouden worden, om zo het onderscheid tussen erftoegangsweg type A en erftoegangsweg type B aan te geven;

 • -

  dat de gemeente Schouwen-Duiveland op het Kerkepad en de Bredeweg vanaf de grens met de bebouwde kom van de kern Sirjansland richting de Dillingsweg een zone 60 km/uur instelt om hiermee het zonegebied sluitend te maken;

 • -

  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -

  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies d.d. 12-09-2017);

 • -

  dat de maatregel is voorgelegd aan de gemeente Schouwen-Duivenland en dat de beleidsmedewerker verkeer van de gemeente d.d. 25-08-2017 heeft aangegeven geen bezwaren te hebben;

besluit:

Tot het instellen van:

 • 1.

  een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Beldert, Zuiddijkweg, Weg door Dijkwater en Dillingsweg (t/m) de Bredeweg, door deze wegen volledig op te nemen binnen de bestaande zone 60 km/uur. Dit door het verwijderen van borden A1-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Beldert, de Bellaertweg, de Adriaan Oudseweg, Dillingsweg ten westen van de Lageweg en de Dillingsweg ten oosten van de Bredeweg en deze te herplaatsen op de Lageweg (A1-6- zb) ter hoogte van de bebouwde komgrens van Sirjansland.

 

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.