Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteenbergenStaatscourant 2017, 69627VergunningenGeen Milieueffectrapport (MER) bij indienen aanvraag omgevinsgvergunning Mariaweg 6 te Dinteloord

Logo Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend. Op 20 september 2017 is een aanmeldingsnotitie ingediend voorafgaand aan een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een zeugenhouderij op het adres Mariaweg 6 te Dinteloord.

 

In plaats van het oorspronkelijk vergund houden van varkens bestaat het voornemen om zeugen te gaan houden in een bestaande en nieuwe stal. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling op basis van artikel 7.2 lid 1 onder sub b van de Wet milieubeheer juncto artikel 2, tweede lid van het Besluit milieueffectrapportage.

 

Burgemeester en wethouders van Steenbergen hebben besloten dat voor de locatie Mariaweg 6 te Dinteloord geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld. Hierdoor kan een aanvraag voor een omgevingsvergunning zonder opschortende voorwaarden worden ingediend en in behandeling worden genomen. Burgemeester en wethouders van Steenbergen zijn van mening dat de omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteit wordt ondernomen, niet tot zodanige nadelige milieugevolgen leiden dat het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk is.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

 

Geen bezwaar en beroep

Tegen een besluit om af te zien van een milieueffectrapport staat in dit geval geen bezwaar en beroep open. De Raad van State heeft eerder bepaald dat sprake is van een zogenaamde beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit. Volgens artikel 6.3. van de Algemene wet bestuursrecht is een dergelijke beslissing niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij ze de belanghebbende – los van het voor te bereiden besluit tot vergunningverlening – rechtstreeks in zijn belang treft. In eerdere uitspraken heeft de Raad van State bepaald dat omwonenden en bijvoorbeeld milieuverenigingen niet als direct belanghebbenden worden gezien. Indien zij van mening zijn dat de omstandigheden waaronder de activiteit wordt verricht, wel leiden tot aanzienlijke milieueffecten, dan dienen zij dit aan de orde te stellen in de vergunningprocedure.

 

Datum publicatie: 29 november 2017