Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2017, 69511VerkeersbesluitenVerkeersbesluit - Verplaatsen verkeerskundige bebouwde komgrens Seevancksweg, Oosthuizen

Logo Edam-Volendam

 

Gemeenteraad van de gemeente Edam-Volendam;

Gelet op het bepaalde in artikel 15, eerste lid en artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

Overwegende:

dat in de huidige situatie de Seevancksweg deels buiten de bebouwde kom ligt;

dat aan de Seevancksweg buiten de bebouwde kom een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking is gerealiseerd , de "Arendshoeve";

dat de Seevancksweg onderdeel uitmaakt van een voetgangersroute voor mensen met een verstandelijke beperking naar de nabijgelegen sportvoorziening;

dat na reconstructie van de Seevancksweg op wegdelen binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/uur is gerealiseerd;

dat op de Seevancksweg buiten de bebouwde kom van Oosthuizen geen reconstructie heeft plaatsgevonden en daarom ook geen maximumsnelheid van 30 km/uur is gerealiseerd;

dat volgens de principes van Duurzaam Veilig alleen een maximumsnelheid van 30km/u wordt toegepast op wegen binnen de bebouwde kom;

dat volgens de principes van Duurzaam Veilig alleen een voetpad wordt aangelegd naast wegen binnen de bebouwde kom;

dat dit besluit bijdraagt aan het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het voorkomen of beperken van hinder, overlast en schade door het verkeer;

dat overleg heeft plaatsgevonden met de wegbeheerder, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

dat overleg heeft plaatsgevonden met de gemandateerde van de korpschef van politie.

 

BESLUIT

De komgrens op de Seevancksweg te Oosthuizen 150 meter in zuidwestelijke richting te verplaatsen door verplaatsing van de verkeersborden H1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 conform bijgaande situatietekening.

Edam 16-11-2017

De gemeenteraad van Edam-Volendam

De Griffier,

Mevrouw M. van Essen

de Voorzitter,

Mevrouw L.J. Sievers

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zesweken na deze publicatie, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,postbus 180, 1130 AD Volendam.

Daarnaast kan op grond van artikel 8.81 van genoemde wet, indien onverwijlde spoed, gelet op de be-trokken belangen, dat vereist, de voorzieningenrechter te Haarlem worden verzocht een voorlopigevoorziening te treffen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via www.loket.recht-spraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op degenoemde site voor de precieze voorwaarden.