Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkStaatscourant 2017, 69429Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Stadsweiden - Wijkinitiatief Rietmeen

Logo Harderwijk

De gemeenteraad heeft op 23 november het bestemmingsplan Stadsweiden – Wijkinitiatief Rietmeen ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de aanleg van tuinen, verkeersplein, picknickplek, speelplek, kleinschalige opslag van boten en surfplanken, kleinschalige detailhandel en evenementen. Daarnaast wordt in het bestemmingsplan ondergeschikte horeca, ondergeschikte zalenverhuur en kleinschalige en/of ambachtelijke bedrijfjes (zonder of nagenoeg zonder winstoogmerk) toegestaan. Het plangebied ligt globaal tussen de Rijksweg A28, kwekerij Stadsweiden, woonwagenkamp Wikkemeen, de Stadswei en de Rietmeen.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 7 december gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

- die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;

- die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mw. K. van der Schot, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00155-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden (http://ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00155-/NL.IMRO.0243.BP00155-0003) of op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannenstadsweiden.