Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemStaatscourant 2017, 69411Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied'

Logo Gorinchem

Burgemeester en wethouders van Gorinchem maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad van Gorinchem in zijn vergadering van 16 november 2017 het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ met het identificatienummer NL.IMRO.0512.BP2013134-4001 gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.

 

Het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ liggen met ingang van woensdag 6 december 2017 tot en met dinsdag 16 januari 2018 voor een ieder ter inzage.

 

Bestemmingsplan

Het plangebied (4202, 4205, 4206, 4207, 4208, 4213) van dit bestemmingsplan betreft vier afzonderlijke delen:

 • 1.

  Deelgebied Avelingen betreft het natuurgebied Avelingen dat gelegen is in het zuidwesten van Gorinchem.

 • 2.

  Deelgebied Buitengebied Noord ligt boven de Haarweg, even ten noorden van de Rijksweg A15. De grenzen van dit deelgebied worden in het noorden, oosten en westen bepaald door de gemeentegrens. De zuidelijke begrenzing wordt gevormd door de Betuwelijn en het beoogde bedrijventerrein Groote Haar.

 • 3.

  Deelgebied Linge ligt eveneens ten noorden van de Rijksweg A15, grotendeels gesitueerd tussen de oostzijde van de Linge en de gemeentegrens. Het bedrijventerrein aan de Zuiderlingedijk maakt geen deel uit van dit bestemmingsplan. Voor het bedrijventerrein is recent een beheersverordening vastgesteld.

 • 4.

  Deelgebied A15-Waal/Merwede ligt ten oosten van de bebouwde kom van Gorinchem. Hierin worden de grenzen bepaald door de gemeentegrens langs de A15 (noord), langs de Dalemse Zeiving (oost) en langs de Boven – Merwede (zuid). De westelijke grens wordt bepaald door de woonwijk Hoog Dalem.

 

Doel van het bestemmingsplan

Het uitgangspunt voor het bestemmingsplan is de bestaande vergunde situatie in het gebied planologisch en juridisch vastleggen. Het bestemmingsplan beschermt de bestaande landschappelijke waarden, maar tegelijkertijd biedt het voldoende flexibiliteit om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen.

 

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Enerzijds naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, anderzijds betreft het ambtshalve wijzigingen. De wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht zijn vermeld in de nota van zienswijzen, die onderdeel uitmaakt van het vaststellingsbesluit.

 

Ter inzage

Het bestemmingsplan wordt verbeeld op een landelijke voorziening. Op de gemeentelijke website

www.gorinchem.nl/bestemmingsplannen onder de kop Vastgesteld > Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ staat een link naar deze landelijke voorziening.

 

Het bestemmingsplan kan tijdens de openingsuren worden ingezien, in de informatiehoek van het stadhuis, Stadhuisplein 1 te Gorinchem.

 

Beroep

Gedurende de hierboven genoemde periode bestaat de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot het niet vaststellen van een exploitatieplan. Beroep kan worden ingesteld door:

 

 • 1.

  belanghebbenden bij de ten opzichte van

 • 2.

  belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad

 • 3.

  belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

 

De vaststelling van het bestemmingsplan met het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan wordt voor de mogelijkheid van beroep aangemerkt als één besluit.

 

Inhoud beroepsschrift

Het beroepsschrift dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van het beroepsschrift en het plan waarop het beroepsschrift betrekking heeft.

 

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient er een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State te worden ingediend. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

 

Informatie

Voor informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer Rietveld van de afdeling Welzijn, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, via telefoonnummer 0183 – 65 93 17. E-mailen kan naar a.rietveld@gorichem.nl.

 

Gorinchem 5 december 2017

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling Gorinchem,

Namens deze:

A. Rietveld