Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2017, 69207VerkeersbesluitenGemeente Enschede, verkeersbesluit, het nemen van diverse verkeersmaatregelen na reconstructie van de Auke Vleerstraat

Logo Enschede

Datum: 28 november 2017

Kenmerk: V-2017-6203

 

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede

 

Gelet op

Het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de Wegenver¬keerswet 1994 (WVW), waarbij hun college bevoegd is verklaard tot het nemen, wijzigen en intrekken van besluiten en maatregelen als bedoeld in artikel 15 van de WVW;

 

Overwegende:

 

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

 

Belangenafweging en motivering

Uit het oogpunt van:

- de veiligheid op de weg te verzekeren

- de weggebruikers en passagiers te beschermen

- de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan in stand te houden

- de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen

- de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te voorkomen of te beperken

is het gewenst om:

 

1. Door plaatsing van verkeersborden A1-70 een maximumsnelheid van 70 km/u per uur op de Auke Vleerstraat in te stellen tussen de grens bebouwde nabij het perceel Veldgeuverweg 25 en de Windmolenweg.

 

2. Door plaatsing van verkeersborden A1-60 een maximumsnelheid van 60 km/u op de Windmolenweg in te stellen op het weggedeelte tussen een punt 150 meter ten westen van de aansluiting met Marssteden-Oost en de Hovenierslaan.

 

3. Door plaatsing van verkeersborden A1-30 een maximumsnelheid van 30 km/u per uur in te stellen op de parallelstraten (fietsstraten) langs de Auke Vleerstraat op de volgende wegvakken:

- de oostelijke parallelstraat Auke Vleerstraat ter hoogte van de percelen Auke Vleerstraat 1-5

- de westelijke parallelstraat Auke Vleerstraat vanaf het pand Hengelosestraat 701 tot en met het perceel Auke Vleerstraat 6A-F

- de westelijke parallelstraat Auke Vleerstraat ter hoogte van het perceel Auke Vleerstraat 20

 

4. Door plaatsing van verkeersborden C2 en C3 (eenrichtingsweg) met onderborden waarop de uitzondering wordt vermeld, in de Bruggenmorsweg tussen de Neptunusstraat en de Jupiterstraat eenrichtingverkeer in te stellen waarbij verkeer, met uitzondering van fietsers, in de richting van de Neptunusstraat niet is toegestaan.

 

5. Door plaatsing van verkeersborden B1 en B2 (voorrangsweg) in combinatie met onderbord OB 712, en B6 (verleen voorrang aan bestuurders op kruisende weg) langs de straat Transportcentrum ter hoogte van het perceel Transportcentrum 4a een voorrangsregeling om de bocht in te stellen, waarbij bestuurders komende vanaf het parkeerterrein voorrang moeten verlenen.

 

6. Door verwijdering van borden D1 (rotonde, verplichte rijrichting) en B6 (verleen voorrang aan bestuurders op kruisende weg) op de aansluiting van de Auke Vleerstraat met de Jupiterstraat en het Capitool de aanwijzing als rotonde in te trekken en de bijbehorende voorrangsregeling op te heffen.

 

7. Door plaatsing van borden B1 (voorrangsweg) en B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) bij het kruispunt van de Auke Vleerstraat met de Jupiterstraat en het Capitool, de oorspronkelijke voorrangsregeling weer in te stellen, waarbij bestuurders op de Jupiterstraat en het Capitool voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de Auke Vleerstraat.

 

8. Door plaatsing van verkeersborden D2, op alle middengeleiders, het gebod in te stellen dat alle bestuurders het verkeersbord voorbij gaan aan de zijde die de pijl aangeeft.

 

9. Door plaatsing van het bord D5R op de beheerweg van Rijkswaterstaat voor de aansluiting op de Auke Vleerstraat een verplichte rijrichting naar rechts in te stellen;

 

10. Door plaatsing van het bord D5R bij de uitritten van de HST en Dienstencentrum op de straat Transportcentrum ter hoogte van de middengeleider van het kruispunt Auke Vleerstraat een verplichte rijrichting naar rechts in te stellen;

 

11. Door plaatsing van de borden F5 en F6 (het regelen van de voorrang nabij een wegversmalling) nabij het perceel Burg. Stroinkstraat 335-341 de voorrang voor tegemoetkomend verkeer nabij een wegversmalling te regelen, waarbij verkeer richting Hengelo voorrang heeft op verkeer in de richting Auke Vleerstraat;

 

12. Door plaatsing van borden G11 (verplicht fietspad) de vrijliggende paden aan de oostzijde van de Auke Vleerstraat tussen het uitvoegpunt bromfietsen op 130 meter ten noordoosten van de het Transportcentrum en de Hengelosestraat, aan te wijzen als verplicht fietspad voor verkeer in twee richtingen, met uitzondering van het wegvak dat is ingericht als fietsstraat, zijnde:

- het oostelijke pad langs Auke Vleerstraat ter hoogte van de percelen Auke Vleerstraat 1-5

 

13. Door plaatsing van borden G11 (verplicht fietspad) de vrijliggende paden aan de westzijde van de Auke Vleerstraat tussen de Hengelosestraat en de Kanaalstraat aan te wijzen als verplicht fietspad, voor verkeer in twee richtingen, met uitzondering van de wegvakken die zijn ingericht als fietsstraat, zijnde:

- het westelijke pad langs de Auke Vleerstraat vanaf het pand Hengelosestraat 701 tot en met het perceel Auke Vleerstraat 6A-F

- het westelijke pad langs de Auke Vleerstraat ter hoogte van het perceel Auke Vleerstraat 20

 

14. Door plaatsing van borden G11 (verplicht fietspad) het vrijliggend pad ten noorden van de Strootsweg tussen de Hendrik ter Kuilestraat en de bocht ter hoogte van perceel Strootsweg 16, aan te wijzen als verplicht fietspad voor verkeer in twee richtingen;

 

15. Door verwijdering van borden G12a (verplicht bromfietspad) en plaatsen van de borden G11 (verplicht fietspad) het vrijliggend pad ten noorden en zuiden van de Hendrik ter Kuilestraat tussen de Strootsweg en de Twekkeler Es aan te wijzen als verplicht fietspad in één richting;

 

16. Door het aanbrengen van markering met fietssymbolen, de rode stroken op de oostelijke Strootsweg tussen perceel Strootsweg 16 en de Twekkeler Es aan te wijzen als fietsstroken.

 

 

17. Door plaatsing van verkeersborden G12a als verplicht (brom)fietspad aan te wijzen:

- het vrijliggend fietspad ten westen van Marssteden-Oost tussen Marssteden-Noord en de Windmolenweg voor verkeer in twee rijrichtingen;

- het vrijliggend pad ten noorden van de Windmolenweg, tussen de aansluiting Marssteden-Oost tot aan de fietsbrug, voor verkeer in twee rijrichtingen;

- de fietsbrug over de Auke Vleerstraat, inclusief op- en afritten, voor verkeer in twee rijrichtingen;

- het vrijliggend pad tussen de Strootsweg ter hoogte van perceel 155 en de Twekkeleres voor verkeer in twee rijrichtingen;

- het vrijliggend pad tussen de Burg. Stroinkstraat en het Transportcentrum, voor verkeer in twee richtingen

- het vrijliggend pad ten oosten van de Auke Vleerstraat tussen de Twekkeleres en het uitvoegpunt bromfiets op rijbaan 130 meter ten noordoosten van het Transportcentrum, voor verkeer in twee richtingen

- het vrijliggend pad ten westen van de Auke Vleerstraat over een lengte van ca. 120 meter ten noordoosten van de het Transportcentrum tot aan het Transportcentrum in zuidelijke richting.

 

18. Door plaatsing van verkeersborden B4 en B5 (voorrangskruispunt) en B06 (verleen voorrang aan bestuurders op kruisende weg) de kruispunten van de westelijke parallelweg Auke Vleerstraat met de parallelweg Hengelosestraat-zuid, en de westelijke parallelweg Auke Vleerstraat met de Institutenweg, aan te wijzen als een voorrangskruispunt, waarbij bestuurders vanaf de parallelweg Hengelosestraat-zuid en de Institutenweg voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de westelijke parallelweg van de Auke Vleerstraat.

 

19. Door plaatsing van verkeersborden L3b (bushalte) de havens aan weerszijden van de hoofdrijbaan ter hoogte van de percelen Auke Vleerstraat 3 en Institutenweg 1 aan te wijzen als bushaltehaven.

 

20. Door plaatsing van borden C2 en C3 (eenrichtingverkeer) met onderborden, waarop de uitzondering wordt vermeld, in de Thermen over een lengte van 50 meter van vanaf de westelijke parallelstraat Auke Vleerstraat eenrichtingverkeer in te stellen waarbij verkeer, met uitzondering van fietsers, in de richting van de Auke Vleerstraat niet is toegestaan.

 

21. Door plaatsing van borden C15 op de Hendrik ter Kuilestraat na de aansluiting met de Strootsweg en op de Twekkeler Es na de aansluiting met de Hoeveler een inrijverbod voor bromfietsen in te stellen ter ondersteuning van het naastliggende verplichte (brom-)fietspad

 

Overwegingen

De Auke Vleerstraat is de afgelopen jaren gereconstrueerd, waarbij de weg tussen de Windmolenweg en de Hengelosestraat is verbreed naar 2*2 rijstroken. Om het verkeer veilig en snel te kunnen afwikkelen is het aansluitende netwerk van wegen en paden gewijzigd en aangepast aan de nieuwe situatie. Het tracé van de Strootsweg is gewijzigd; het kruispunt van deze weg met de hoofdrijbaan van de Auke Vleerstraat is daarbij uit oogpunt van doorstroming en verkeersveiligheid (ligging in een bocht; uitzicht) komen te vervallen. Om de bereikbaarheid van de aanliggende percelen te garanderen is aan weerszijden op diverse delen een parallelweg aangebracht. Aan de oostzijde (binnen de bebouwde kom) tussen de Hendrik ter Kuilestraat en Twekkeler Es is de maximum snelheid 50 km/u en is het wegvak over het grootste deel voorzien van fietsstroken en een klein gedeelte voorzien van een vrijliggend fietspad met tweerichting verkeer. Aan de westzijde ligt de parallelweg tussen de Strootsweg en de Burgemeester Stroinkstraat buiten de bebouwde kom en is dit wegvak onderdeel van een verblijfsgebied dat per separaat verkeersbesluit is aangewezen als een 60 km/u-zone.

 

Tussen de Twekkeler Es en Hengelosestraat zijn aan de oostzijde vrijliggende (brom-)fietspaden aanwezig of geschikt gemaakt voor (brom-)fietsverkeer in twee richtingen. Bromfietsverkeer wordt binnen de bebouwde kom over de hoofdrijbaan afgewikkeld. Conform de landelijke regelgeving worden bromfietsen wel toegelaten tot de vrijliggende paden buiten de bebouwde kom. Op het deel binnen de bebouwde kom tussen de spoorlijn en de Hengelosestraat zijn aan beide zijden enkele parallelle ontsluitingsstraten ingericht als fietsstraat met een aangepast snelheid van 30 km/u. Voor deze indeling is gekozen om het aantal uitritten van aansluitende percelen op dit deel van de Auke Vleerstraat te beperken. De motivatie hiervoor is dat de verdubbeling van het aantal rijstroken tot een wegbeeld en verwachtingspatroon leidt dat is gericht op doorstroming. Oprijdend en afslaand verkeer moet geminimaliseerd worden ter verhoging van de verkeersveiligheid en het bevorderen van de doorstroming.

 

Het aantal maatregelen dat invloed heeft op de rijrichtingen, is tot een minimum beperkt. Ter hoogte van verkeersgeleiders zijn borden D2 geplaatst uit oogpunt van verkeersveiligheid. Op het Transportcentrum is nabij het verkeerslicht bij de Auke Vleerstraat over een wat langere afstand een geleider geplaatst om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Het oprijden vanuit de aanliggende percelen vanaf de uitritten ter hoogte van die geleider is onmogelijk gemaakt door een beperking van het aantal afslagmogelijkheden. Dit wordt met verkeersborden aangegeven. Een soortgelijke argumentatie geldt ook voor de aansluiting van de beheerweg van Rijkswaterstaat naar de Auke Vleerstraat.

 

Met de reconstructie van de Hengelosestraat is de aansluiting van de parallelweg Hengelosestraat zuid op de Auke Vleerstraat vervallen. Dat betekent de route Auke Vleerstraat – Jupiterstraat – Bruggenmorsweg – parallelweg Hengelosestraat zuid aantrekkelijker kan worden dan de gewenste route buitenom via Auke Vleerstraat - hoofdrijbaan Hengelosestraat- parallelweg Hengelosestraat zuid. Om het gebruik van de woonstraat Bruggenmorsweg te beperken, wordt eenrichtingsverkeer ingesteld waarbij gemotoriseerd verkeer alleen in de richting van de Jupiterstraat mag rijden.

 

Buiten de bebouwde kom is de maximum snelheid op de hoofdrijbaan van de Auke Vleerstraat teruggebracht van 80 naar 70 km/uur. De motivatie hiervoor is dat de bocht nabij de voormalige kruising van deze weg met de Strootsweg voorzien is van een boogstraal waarvoor een ontwerpsnelheid van 70 km/uur geldt. Een grotere straal zou leiden tot aantasting van de Twekkeleres in Twekkelo met een beperkte rijtijdwinst gezien het aantal met verkeerslichten geregelde aansluitingen op een relatief korte afstand.

Op het gedeelte van de Windmolenweg waar de Twekkelerbeekweg en Marssteden-Oost aansluiten is een maximum snelheid van 60 km/uur ingesteld uit oogpunt van veiligheid van de (brom)fietsoversteekplaatsen. De grens bebouwde kom is ongewijzigd gebleven en binnen de bebouwde kom is de maximum snelheid gehandhaafd op 50 km/uur.

 

De voorrangsregelingen zijn in principe ongewijzigd gebleven: de Auke Vleerstraat is de voorrangsweg. De voorrang bij de wegversmalling nabij het perceel de Burgemeester Stroinkstraat 335-341 is geformaliseerd met name om het wegverkeer extra op deze versmalling te attenderen. Omdat de rotonde op de Auke Vleerstraat-Jupiterstraat is gereconstrueerd naar een kruispunt met verkeerslichten, moet voor dit kruispunt een besluit genomen om de voorrang te wijzigen.

 

Ten behoeve van het openbaar busvervoer zijn aan weerszijden van de hoofdrijbaan op twee plaatsen (ter hoogte van Transportcentrum en Institutenweg) haltehavens aangelegd.

 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente. Hij bracht hierover d.d. 29 augustus 2017 een positief advies uit.

 

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:

 

1. Door plaatsing van verkeersborden A1-70 een maximumsnelheid van 70 km/u per uur op de Auke Vleerstraat in te stellen tussen de grens bebouwde nabij het perceel Veldgeuverweg 25 en de Windmolenweg.

 

2. Door plaatsing van verkeersborden A1-60 een maximumsnelheid van 60 km/u op de Windmolenweg in te stellen op het weggedeelte tussen een punt 150 meter ten westen van de aansluiting met Marssteden-Oost en de Hovenierslaan.

 

3. Door plaatsing van verkeersborden A1-30 een maximumsnelheid van 30 km/u per uur in te stellen op de parallelstraten (fietsstraten) langs de Auke Vleerstraat op de volgende wegvakken:

- de oostelijke parallelstraat Auke Vleerstraat ter hoogte van de percelen Auke Vleerstraat 1-5

- de westelijke parallelstraat Auke Vleerstraat vanaf het pand Hengelosestraat 701 tot en met het perceel Auke Vleerstraat 6A-F

- de westelijke parallelstraat Auke Vleerstraat ter hoogte van het perceel Auke Vleerstraat 20

 

4. Door plaatsing van verkeersborden C2 en C3 (eenrichtingsweg) met onderborden waarop de uitzondering wordt vermeld, in de Bruggenmorsweg tussen de Neptunusstraat en de Jupiterstraat eenrichtingverkeer in te stellen waarbij verkeer, met uitzondering van fietsers, in de richting van de Neptunusstraat niet is toegestaan.

 

5. Door plaatsing van verkeersborden B1 en B2 (voorrangsweg) in combinatie met onderbord OB 712, en B6 (verleen voorrang aan bestuurders op kruisende weg) langs de straat Transportcentrum ter hoogte van het perceel Transportcentrum 4a een voorrangsregeling om de bocht in te stellen, waarbij bestuurders komende vanaf het parkeerterrein voorrang moeten verlenen.

 

6. Door verwijdering van borden D1 (rotonde, verplichte rijrichting) en B6 (verleen voorrang aan bestuurders op kruisende weg) op de aansluiting van de Auke Vleerstraat met de Jupiterstraat en het Capitool de aanwijzing als rotonde in te trekken en de bijbehorende voorrangsregeling op te heffen.

 

7. Door plaatsing van borden B1 (voorrangsweg) en B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) bij het kruispunt van de Auke Vleerstraat met de Jupiterstraat en het Capitool, de oorspronkelijke voorrangsregeling weer in te stellen, waarbij bestuurders op de Jupiterstraat en het Capitool voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de Auke Vleerstraat.

 

8. Door plaatsing van verkeersborden D2, op alle middengeleiders, het gebod in te stellen dat alle bestuurders het verkeersbord voorbij gaan aan de zijde die de pijl aangeeft.

 

9. Door plaatsing van het bord D5R op de beheerweg van Rijkswaterstaat voor de aansluiting op de Auke Vleerstraat een verplichte rijrichting naar rechts in te stellen;

 

10. Door plaatsing van het bord D5R bij de uitritten van de HST en Dienstencentrum op de straat Transportcentrum ter hoogte van de middengeleider van het kruispunt Auke Vleerstraat een verplichte rijrichting naar rechts in te stellen;

 

11. Door plaatsing van de borden F5 en F6 (het regelen van de voorrang nabij een wegversmalling) nabij het perceel Burg. Stroinkstraat 335-341 de voorrang voor tegemoetkomend verkeer nabij een wegversmalling te regelen, waarbij verkeer richting Hengelo voorrang heeft op verkeer in de richting Auke Vleerstraat;

 

12. Door plaatsing van borden G11 (verplicht fietspad) de vrijliggende paden aan de oostzijde van de Auke Vleerstraat tussen het uitvoegpunt bromfietsen op 130 meter ten noordoosten van de het Transportcentrum en de Hengelosestraat, aan te wijzen als verplicht fietspad voor verkeer in twee richtingen, met uitzondering van het wegvak dat is ingericht als fietsstraat, zijnde:

- het oostelijke pad langs Auke Vleerstraat ter hoogte van de percelen Auke Vleerstraat 1-5

 

13. Door plaatsing van borden G11 (verplicht fietspad) de vrijliggende paden aan de westzijde van de Auke Vleerstraat tussen de Hengelosestraat en de Kanaalstraat aan te wijzen als verplicht fietspad, voor verkeer in twee richtingen, met uitzondering van de wegvakken die zijn ingericht als fietsstraat, zijnde:

- het westelijke pad langs de Auke Vleerstraat vanaf het pand Hengelosestraat 701 tot en met het perceel Auke Vleerstraat 6A-F

- het westelijke pad langs de Auke Vleerstraat ter hoogte van het perceel Auke Vleerstraat 20

 

14. Door plaatsing van borden G11 (verplicht fietspad) het vrijliggend pad ten noorden van de Strootsweg tussen de Hendrik ter Kuilestraat en de bocht ter hoogte van perceel Strootsweg 16, aan te wijzen als verplicht fietspad voor verkeer in twee richtingen;

 

15. Door verwijdering van borden G12a (verplicht bromfietspad) en plaatsen van de borden G11 (verplicht fietspad) het vrijliggend pad ten noorden en zuiden van de Hendrik ter Kuilestraat tussen de Strootsweg en de Twekkeler Es aan te wijzen als verplicht fietspad in één richting;

 

16. Door het aanbrengen van markering met fietssymbolen, de rode stroken op de oostelijke Strootsweg tussen perceel Strootsweg 16 en de Twekkeler Es aan te wijzen als fietsstroken.

 

17. Door plaatsing van verkeersborden G12a als verplicht (brom)fietspad aan te wijzen:

- het vrijliggend fietspad ten westen van Marssteden-Oost tussen Marssteden-Noord en de Windmolenweg voor verkeer in twee rijrichtingen;

- het vrijliggend pad ten noorden van de Windmolenweg, tussen de aansluiting Marssteden-Oost tot aan de fietsbrug, voor verkeer in twee rijrichtingen;

- de fietsbrug over de Auke Vleerstraat, inclusief op- en afritten, voor verkeer in twee rijrichtingen;

- het vrijliggend pad tussen de Strootsweg ter hoogte van perceel 155 en de Twekkeleres voor verkeer in twee rijrichtingen;

- het vrijliggend pad tussen de Burg. Stroinkstraat en het Transportcentrum, voor verkeer in twee richtingen

- het vrijliggend pad ten oosten van de Auke Vleerstraat tussen de Twekkeleres en het uitvoegpunt bromfiets op rijbaan 130 meter ten noordoosten van het Transportcentrum, voor verkeer in twee richtingen

- het vrijliggend pad ten westen van de Auke Vleerstraat over een lengte van ca. 120 meter ten noordoosten van de het Transportcentrum tot aan het Transportcentrum in zuidelijke richting.

 

18. Door plaatsing van verkeersborden B4 en B5 (voorrangskruispunt) en B06 (verleen voorrang aan bestuurders op kruisende weg) de kruispunten van de westelijke parallelweg Auke Vleerstraat met de parallelweg Hengelosestraat-zuid, en de westelijke parallelweg Auke Vleerstraat met de Institutenweg, aan te wijzen als een voorrangskruispunt, waarbij bestuurders vanaf de parallelweg Hengelosestraat-zuid en de Institutenweg voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de westelijke parallelweg van de Auke Vleerstraat.

 

19. Door plaatsing van verkeersborden L3b (bushalte) de havens aan weerszijden van de hoofdrijbaan ter hoogte van de percelen Auke Vleerstraat 3 en Institutenweg 1 aan te wijzen als bushaltehaven.

 

20. Door plaatsing van borden C2 en C3 (eenrichtingverkeer) met onderborden, waarop de uitzondering wordt vermeld, in de Thermen over een lengte van 50 meter van vanaf de westelijke parallelstraat Auke Vleerstraat eenrichtingverkeer in te stellen waarbij verkeer, met uitzondering van fietsers, in de richting van de Auke Vleerstraat niet is toegestaan.

 

21. Door plaatsing van borden C15 op de Hendrik ter Kuilestraat na de aansluiting met de Strootsweg en op de Twekkeler Es na de aansluiting met de Hoeveler een inrijverbod voor bromfietsen in te stellen ter ondersteuning van het naastliggende verplichte (brom-)fietspad

 

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet dan gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden.

 

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders, Commissie Bezwaarschriften, Postbus 20, 7500 AA te Enschede en moet de volgende elementen bevatten:

- uw naam en adres;

- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

- een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen is gericht;

- de reden waarom u het er niet mee eens bent;

- uw handtekening;

- kopie van dit besluit

 

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

 

Aldus vastgesteld op 28 november 2017

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

namens dezen,

 

 

 

W.B. Vochteloo,

hoofd afdeling Bestemmen & Vergunningen

 

Bijlagen:

- Diverse bebordingsplannen

 

In afschrift aan:

- mayk.thijssen@politie.nl

- m.kamphuis@brandweertwente.nl

- Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer, J. Luten