Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 69062

Gepubliceerd op 29 november 2017 09:00
Inhoudsopgave

Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats tegenover perceelnr. 12, aan de Kruisbessenstraat, te Den Haag

Logo 's-Gravenhage

Onderwerp: Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats bestuurder nabij nieuwe woonadres.

 

Geachte heer, mevrouw,

Dit is het besluit op uw ingekomen aanvraag, om de ten behoeve van u gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, gelegen aan de Copernicuslaan nabij het perceel nr. 296, te verhuizen naar uw nieuwe woonadres.

De criteria voor een gehandicaptenparkeerplaats (bestuurders) zijn:

a. een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;

b. in redelijkheid – met de gebruikelijke hulpmiddelen – niet in staat zijn zelfstandig een  afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen;

c. gerekend vanaf het woonadres is er binnen de vastgestelde loopafstand doorgaans geen parkeergelegenheid beschikbaar;

d. niet de beschikking hebben over een parkeerplaats op eigen terrein.

Uw situatie is als volgt onderzocht:

Het reeds aanwezige sociaal medisch advies is door ons opnieuw geraadpleegd.

De afdeling Vergunningen heeft een verkeerstechnisch onderzoek uitgevoerd nabij uw nieuwe woonadres.

De volgende feiten zijn hieruit naar voren gekomen:

1. u hebt een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;

2. u bent in redelijkheid – met de gebruikelijke hulpmiddelen – niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen;

3. gerekend vanaf het woonadres is er binnen de vastgestelde loopafstand doorgaans geen parkeergelegenheid beschikbaar;

4. u heeft niet de beschikking over een parkeerplaats op eigen terrein.

Omdat er is vastgesteld dat u aan eerdergenoemde criteria voldoet is besloten:

onder gelijktijdige intrekking van het besluit van 12 oktober 2011, 34625 tot plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (Staatsblad 1990‑459),

voorzien van een onderbord met vermelding van uw kenteken en daarbij de markering op het wegdek aan te brengen tegenover het perceelnr. 12, aan de Kruisbessenstraat, voor de

geldigheidsduur van uw gehandicaptenparkeerkaart;

aan het besluit de voorwaarden te verbinden dat de afdeling Vergunningen van de Dienst Stadsbeheer in kennis dient te worden gesteld:

A. wanneer vaststaat dat voor langere tijd van de gehandicaptenparkeerplaats geen gebruik wordt gemaakt;

b. wanneer een ander voertuig wordt aangeschaft;

c. wanneer het voertuig wordt vervangen door een gehandicaptenvoertuig;

d. wanneer aan de gehandicaptenparkeerplaats geen behoefte meer bestaat;

e. indien betrokkene is gekeurd als bestuurder en hij/ zij geen gebruik meer maakt van een voertuig dat door hem/ haar zelf wordt bestuurd;

f. indien betrokkene is gekeurd als passagier en geen van diens huisgenoten houder of eigenaar meer is van een voertuig.

De wettelijke basis voor dit besluit berust op: artikel 18 eerste lid onder d. van de "Wegenverkeerswet 1994" en de artikelen 3, 4 lid 1, 8, 12, 14, 21, 24, 26 en 29 van het "Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer";

de Beleidsregels Gehandicaptenparkeren;

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens dezen:

Senior medewerker Vergunningen,

D. Partapsing. 

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij: het Den Haag Informatiecentrum/ het stadsdeelkantoor.

Bezwaarclausule : Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar. Bezwaarschrift: Vermeld in uw bezwaarschrift:naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres;de datum en handtekening;een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;de argumenten voor bezwaar.

Volmacht: Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen

Meer informatie?Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl