Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2017, 68975VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voor het instellen van eenrichtingverkeer in de Lijnbaan tussen de Roerdompstraat en de Vezelbaan

Logo Leiderdorp

Registratienummer: Z/17/049759/95576

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- dat de route Vronkenlaan (ten westen van de Leeuwerikstraat) - Van Poelgeestlaan - Laan van Ouderzorg, conform het in 2009 vastgestelde IVVP van de gemeente Leiderdorp, in 2014 is heringericht als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/uur;

- dat een erftoegangsweg vooral een verkeersfunctie moet hebben voor aan- en omwonenden, en niet voor doorgaand verkeer;

- dat uit verkeerstellingen is gebleken dat desalniettemin veel verkeer van deze route gebruik blijft maken;

- dat bewoners van de Van der Marckstraat al lange tijd aangaven overlast te ondervinden van het doorgaande autoverkeer in hun woonstraat;

- dat ook uit verkeerstellingen is gebleken dat er veel verkeer rijdt over het deel van de Van der Marckstraat tussen de Vronkenlaan en de Lijnbaan;

- dat daarom medio 2016 middels een proef op dit deel van de Van der Marckstraat eenrichtingverkeer is ingesteld, waardoor alleen nog van de Vronkenlaan richting de Lijnbaan mag worden gereden;

- dat met dit eenrichtingverkeer werd beoogd dat verkeer dat bedrijventerrein De Baanderij wil verlaten, van de route Rietschans – Engelendaal gebruik gaat maken;

- dat uit verkeerstellingen is gebleken dat circa de helft van het verkeer dat voorheen door de Van der Marckstraat reed, is uitgeweken naar de Lijnbaan (tussen de Vezelbaan en de Vronkenlaan);

- dat dit deel van de Lijnbaan is aangewezen als erftoegangsweg en daarmee een verblijfsfunctie heeft en geen ontsluitingsfunctie;

- dat het voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid gewenst is dat autoverkeer zonder bestemming langs de Laan van Ouderzorg en Vronkenlaan of de daaromheen gelegen wijken, gebruik maakt van de Persant Snoepweg en de Engelendaal en niet via de Van der Marckstraat of de Lijnbaan rijdt;

- dat een en ander is besproken tijdens een openbare informatieavond in het gemeentehuis van Leiderdorp d.d. 22 maart 2017 met bewoners en bedrijven;

- dat tijdens deze bijeenkomst door het college is toegezegd te zullen onderzoeken of de verkeersdruk op de Lijnbaan en Vronkenlaan kan worden verminderd door het toepassen van dezelfde maatregel in de Lijnbaan als in de Van der Marckstraat (eenrichtingverkeer náár de Baanderij);

- dat de Lijnbaan ter plaatse relatief breed is en er conform de richtlijnen voor een erftoegangsweg geen aparte fiets(suggestie)stroken zijn;

- dat gewenst is om brom-/fietsers de weg wel in twee richtingen te laten berijden om een grote omrij-afstand te voorkomen en daarom brom-/fietsers uit te zonderen van het eenrichtingverkeer;

- dat voor brom-/fietsers derhalve een aparte plaats op de weg wordt gecreëerd aan weerszijden van de weg, waarmee tevens het resterend deel van de rijbaan te smal wordt om in twee richtingen te berijden, waardoor het negeren van het eenrichtingverkeer zo veel mogelijk wordt voorkomen;

- dat de proef in de Van der Marckstraat, uitgevoerd met lichte kunststof barriers, heeft uitgewezen dat die onderhoudsgevoelig en te gemakkelijk verplaatsbaar zijn;

- dat de drie wegvakken (fietspad-rijbaan-fietspad) daarom worden gescheiden middels een niet-overrijdbare en niet-verplaatsbare barriere, uitgevoerd in beton;

- dat het middengedeelte van de weg wel tenminste 3,50 meter breed blijft om voldoende doorgang voor de hulpdiensten te garanderen;

- dat met deze maatregel tevens het parkeren van grote bedrijfsvoertuigen in de Lijnbaan, eveneens een bron van ergernis voor omwonenden, wordt tegengegaan;

- dat deze situatie wordt ingesteld om met een minimale ‘herinrichting’ te bekijken wat de effecten zijn van deze maatregel voor de leefomgeving, verkeersveiligheid en doorstroming;

- dat met behulp van verkeerstellingen het effect van de maatregel in kaart zal worden gebracht;

- dat in het voorjaar van 2018 met behulp van een kentekenonderzoek de verkeersstromen in de wijk in kaart worden gebracht;

- dat pas na evaluatie een definitief besluit over de verkeerssituatie wordt genomen door het college van Burgemeester en Wethouders;

- dat de straat in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Leiderdorp;

- dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 21 juni 2010 is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Beleid en op 29 januari 2013 gemandateerd aan de coördinator cluster Ruimte van de afdeling Beleid en de medewerkers Verkeer;

- dat er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie.

Gelet op de bepalingen in de WVW 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het BABW:

 

B E S L U I T  

1. op de Lijnbaan op het gedeelte tussen de Roerdompstraat en de Vezelbaan eenrichtingverkeer in te stellen door het plaatsen van het verkeersbord C2 “Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten” en bord C3 “Eenrichtingsweg” conform bijlage 1 van het RVV 1990 en conform bijgaande tekening;

 

2. brom-/fietsers uit te sluiten van deze maatregel door het plaatsen van onderbord OB54 onder de bij punt 1 genoemde borden conform bijgaande tekening;

 

3. de Lijnbaan tussen de Roerdompstraat en de Vezelbaan middels een niet-overrijdbare en niet-verplaatsbare betonnen barriere zodanig in te richten dat autoverkeer in twee richtingen tegelijkertijd fysiek onmogelijk is, zonder dat (brom)fietsers hierdoor in het gedrang komen;

 

4. dit besluit bij eerste mogelijkheid op de gebruikelijke wijze te publiceren in de Staatscourant en het Leiderdorps Weekblad alsmede gedurende een periode van 6 weken, ingaande vanaf publicatie in de Staatscourant, ter inzage te leggen bij de balie van het gemeentehuis van Leiderdorp.

Leiderdorp, 29 november 2017

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp,

Namens deze,

ir. D. van Roijen

Senior beleidsmedewerker verkeer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.

Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt u ter betaling een acceptgiro toe.