Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2017, 68787Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Rond Deel 14-16-18 Bladel”

Logo Bladel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Rond Deel 14-16-18 Bladel” ter inzage ligt.

 

Inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het veranderen van het bouwvlak "Bedrijf" in combinatie met realiseren van een bestemming 'Groen". Het is gelegen op het kadastraal perceel bekend gemeente BDL01, sectie H, nummer 1463, plaatselijk bekend Rond Deel 14-16-18 te Bladel. Het plan bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.

 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt van 30 november 2017 tot en met 10 januari 2018 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. U kunt de stukken ook inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.BPG0037Ronddl141618-ONTW.

 

Indienen zienswijzen

Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie moet u sturen naar de gemeenteraad van Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het ontwerpplan deze betrekking heeft.

 

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KCC of met de heer P. Stappaerts van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636). Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 

Bladel, 22 november 2017