Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkerhoutStaatscourant 2017, 68771Ruimtelijke plannenTerinzagelegging ontwerp Chw-omgevingsplan Bavoterrein (ook wel bestemmingsplan met verbrede reikwijdte)

Logo Noordwijkerhout

Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout maken, ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf woensdag 29 november 2017 het ontwerp Chw-omgevingsplan Bavoterrein en het ontwerpraadsbesluit gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt.

 

Wat houdt het plan in?

Het Chw-omgevingsplan is een nieuwe planfiguur die krachtens de Crisis- en herstelwet opgesteld kan worden en vooruit loopt op de nieuwe Omgevingswet (die naar verwachting over een paar jaar van kracht wordt). Het Bavoterrein is als gebied opgenomen in de 14e tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, welke op 28 oktober 2016 in werking is getreden.

Het Chw-omgevingsplan Bavoterrein is een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening, maar maakt ook gebruik van extra mogelijkheden uit de Crisis- en herstelwet. Vandaar de naam Chw-omgevingsplan. Dit wordt ook wel een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte genoemd.

Het verschil tussen een regulier bestemmingsplan en een Chw-omgevingsplan (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) is dat een Chw-omgevingsplan mogelijkheden biedt om meer te regelen dan uitsluitend zaken die betrekking hebben op een goede ruimtelijke ordening. Zo maakt het Chw-omgevingsplan het mogelijk om ook zaken te regelen die er toe leiden dat er een ‘veilige en gezonde fysieke leefomgeving’ ontstaat. Dit is één van de manieren waarop dit plan invulling geeft aan de eerder genoemde ‘verbrede reikwijdte’.

 

Plangebied

Het plangebied van dit Chw-omgevingsplan betreft het huidige Bavoterrein met daarbij het gebied van de aan te leggen verbindingsweg tussen de Langevelderweg en de Herenweg (langs sportpark De Boekhorst) en het bestaande terrein van de zorgboerderij van de Hafakker.

Het bestemmingsplan is met name bedoeld om woningbouw op het terrein mogelijk te maken. De woningen worden grotendeels ontsloten via deze nieuw aan te leggen verbindingsweg.

 

Hogere grenswaarden

De hogere waarden die in dit verband benodigd zijn voor zowel een aantal nieuw te bouwen woningen op het Bavoterrein als een tweetal bestaande woningen langs de nieuwe verbindingsweg zijn in dit Chw-omgevingsplan opgenomen.

 

Procedure

Iedereen kan het ontwerp Chw-omgevingsplan Bavoterrein vanaf woensdag 29 november 2017 tot en met dinsdag 9 januari 2018, via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder ID-nummer NL.IMRO.0576.OP201600001-0002) inzien.

Het plan ligt ook, gedurende de genoemde termijn, ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Herenweg 4 Noordwijkerhout.

 

Hoe kunt u reageren?

Gedurende de termijn van terinzagelegging van 6 weken, kan iedereen schriftelijk en gemotiveerd een zienswijze indienen.

Uw zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Noordwijkerhout, Postbus 13, 2210 AA te Noordwijkerhout.

Alleen zij die tijdig een zienswijze indienen, kunnen later beroep instellen tegen de vaststelling van het omgevingsplan.