Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2017, 6873VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Maarheezerweg-Zitterd 80 naar 60

Logo Cranendonck

25098

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK

Overwegingen ten aanzien van het besluit

In het categorieseringsplan ,vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, is besloten dat de Maarheezerweg te Budel en de Zitterd te Soerendonk naar 60km/h gaan.

 

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit

worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor

onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Dit op basis van de volgende motivering en overwegingen

Uit het oogpunt van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 opgenomen doelstellingen:

2.1.a het verzekeren van de veiligheid op de weg;

2.1.c het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

is het gewenst om voor het gedeelte buiten de bebouwde kom aan de Maarheezerweg te Budel en de Zitterd te Soerendonk de bestaande 60km/h zone uit te breiden. Dit gaan we doen door de borden A0160zb te plaatsen op de komgrenzen van Budel en Soerendonk.

De locatie van de bebording is aangegeven volgens tekening: verkeersbesluit 25098

Overwegende dat:

dat er geen zienswijzen zijn gekomen in de terinzageleggingsperiode dat door deze maatregelingen de veiligheid vergroot wordt dat de in dit besluit genoemde weggedeelten in eigendom en/of beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Cranendonck dat de bebording en belijning geregeld wordt volgens de overzichtstekening behorende bij het verkeersbesluit

 

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg geweest met de Korpschef van het regionaal politiekorps Zuid-Oost Brabant.

 

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om voor het gedeelte buiten de bebouwde kom aan de Maarheezerweg te Budel en de Zitterd te Soerendonk de bestaande 60km/h zone uit te breiden. Dit gaan we doen door de borden A0160zb te plaatsen op de komgrenzen van Budel en Soerendonk. De zone wordt opgeheven door de komborden van de kernen. De locatie van de bebording is aangegeven volgens tekening: verkeersbesluit 25098.

 

Budel 11-11-16

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK

Namens deze,

Eddy Dupree

Technisch vakspecialist

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Publicatie

Vanaf de dag volgend op de datum van de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant, ligt het verkeersbesluit onder de naam “60km/h zone Maarheezerweg – Zitterd” ter inzage. Vervolgens heeft u 6 weken de tijd om het verkeersbesluit in te zien in de staatcourant, het gemeentehuis of via onze website.

U kunt reageren op het voorstel

Bent u het niet eens met de verandering die wij besluiten? Dan kunt u uw beroep indienen binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking.

Een beroepschrift indienen

U verstuurt het beroepschrift per post vóór het einde van de termijn. Bij de rechtbank moet het vóór de einde van de termijn zijn bezorgd. U ondertekent het beroepschrift dat ten minste het volgende bevat:

 

 • 1.

  uw naam en het adres;

 • 2.

  de datum waarop u het beroepschrift verstuurt;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen uw beroepschrift is gericht;

 • 4.

  waarom u het beroepschrift indient.

 

Ook moet u zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt kunnen overleggen.

 

Let op

Het indienen van een beroepschrift stelt het uitvoeren van het besluit niet uit. Vindt u dat er niet gewacht kan worden op de beslissing op het ingediende beroep? Vraag dan een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter.