Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2017, 6845OverigBekendmaking ontwerp besluit routering gevaarlijke stoffen Gemeente Enschede

Logo Enschede

De raad van de gemeente Enschede maakt bekend dat het in zijn vergadering van 6 februari 2017 vastgestelde ontwerp besluit routering gevaarlijke stoffen gemeente Enschede ter inzage ligt vanaf 8 februari tot en met 21 maart 2017.

Ontwerpbesluit

Op 1 april 2015 is de Wet tot wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen in werking getreden. Als gevolg van deze wijziging mogen Rijkswegen niet meer zijn opgenomen in lokale routeringen. Voor Enschede betekent dit dat een nieuw besluit routering moet worden vastgesteld, waarbij de A35/N35 en N18 uit de huidige routering moeten worden verwijderd. Rijkswegen zijn reeds opgenomen in een landelijk Basisnet, waardoor er feitelijk niets wijzigt in de aangewezen wegen waarover routeplichtige gevaarlijke stoffen mogen worden vervoerd. Voor het vervoer over andere dan de aangewezen wegen is, zoals nu ook het geval is, een ontheffing van het College vereist.

 

De aangewezen wegen voor het vervoer van routeplichtige gevaarlijke stoffen zijn Westerval tot aan de afslag Usselerrondweg en Usselerrondweg tot aan de kruising Haaksbergerstraat.

Inzien

Het ontwerp besluit routering gevaarlijke stoffen gemeente Enschede en de bijbehorende stukken zijn gedurende 6 weken met ingang van 8 februari tot en met 21 maart 2017 voor een ieder digitaal in te zien via de website https://www.officielebekendmakingen.nl.

U kunt het ontwerp-vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken ook op afspraak inzien bij de balie van het Stadskantoor, Hengelosestraat 51 te Enschede. Het maken van een afspraak kan digitaal via vergunning@enschede.nl of telefonisch via nummer 053 4817100.

Reageren

Binnen de periode van ter inzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijzen inbrengen. Zienswijzen dienen te worden gericht aan de Gemeente Enschede, tav de afdeling Bestemmen & Vergunnen (Postbus 20, 7500 AA Enschede) onder vermelding van “Ontwerp Routering vervoer Gevaarlijke Stoffen”. In deze periode kunnen zienswijzen ook mondeling worden ingebracht . Hiervoor kunt u een afspraak maken met de heer Blankert , telefoonnummer 06-82086908.