Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 november 2017, nr. 17174206, houdende vaststelling van een geactualiseerde Rode Lijst Vogels

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa van 19 september 1979 (Trb. 1979, 175);

Gelet op artikel 1.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Rode Lijst Vogels in de bijlage bij het Besluit Rode lijsten flora en fauna wordt vervangen door de Rode Lijst Vogels, opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 november 2017

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit C.J. Schouten

BIJLAGE ALS BEDOELD IN ARTIKEL I VAN HET BESLUIT HOUDENDE VASTSTELLING VAN EEN GEACTUALISEERDE RODE LIJST VOGELS

Rode Lijst Vogels

NEDERLANDSE NAAM

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Verdwenen uit Nederland

 

Duinpieper

Anthus campestris ssp. campestris

Goudplevier

Pluvialis apricaria ssp. apricaria

Griel

Burhinus oedicnemus ssp. oedicnemus

Hop

Upupa epops ssp. epops

Klapekster

Lanius excubitor ssp. excubitor

Lachstern

Gelochelidon nilotica ssp. nilotica

Ortolaan

Emberiza hortulana

Roodkopklauwier

Lanius senator ssp. senator

Zuidelijke bonte strandloper

Calidris alpina ssp. schinzii

   

Ernstig bedreigd

 

Draaihals

Jynx torquilla ssp. torquilla

Dwergmeeuw

Hydrocoloeus minutus

Grauwe gors

Miliaria calandra ssp. calandra

Grauwe kiekendief

Circus pygargus

Kemphaan

Calidris pugnax

Korhoen

Lyrurus tetrix ssp. tetrix

Kuifleeuwerik

Galerida cristata ssp. cristata

Kwak

Nycticorax nycticorax ssp. nycticorax

Velduil

Asio flammeus ssp. flammeus

Woudaap

Ixobrychus minutus ssp. minutus

   

Bedreigd

 

Europese kanarie

Serinus serinus

Grauwe klauwier

Lanius collurio

Grote karekiet

Acrocephalus arundinaceus ssp. arundinaceus

Kwartelkoning

Crex crex

Noordse stern

Sterna paradisaea

Paapje

Saxicola rubetra

Pijlstaart

Anas acuta

Strandplevier

Charadrius alexandrinus ssp. alexandrinus

Tapuit

Oenanthe oenanthe ssp. oenanthe

Watersnip

Gallinago gallinago ssp. gallinago

Zomertaling

Spatula querquedula

Zwarte stern

Chlidonias niger ssp. niger

   

Kwetsbaar

 

Bontbekplevier

Charadrius hiaticula ssp. hiaticula

Boomvalk

Falco subbuteo ssp. subbuteo

Dwergstern

Sternula albifrons ssp. albifrons

Grote lijster

Turdus viscivorus ssp. viscivorus

Grote stern

Thalasseus sandvicensis ssp. sandvicensis

Koekoek

Cuculus canorus ssp. canorus

Nachtegaal

Luscinia megarhynchos ssp. megarhynchos

Patrijs

Perdix perdix ssp. perdix

Porseleinhoen

Porzana porzana

Ransuil

Asio otus otus

Roerdomp

Botaurus stellaris ssp. stellaris

Slobeend

Spatula clypeata

Snor

Locustella luscinioides ssp. luscinioides

Steenuil

Athene noctua ssp. vidallii

Torenvalk

Falco tinnunculus ssp. tinnunculus

Wielewaal

Oriolus oriolus

Wintertaling

Anas crecca ssp. crecca

Wulp

Numenius arquata ssp. arquata

Zomertortel

Streptopelia turtur ssp. turtur

   

Gevoelig

 

Blauwe kiekendief

Circus cyaneus

Boerenzwaluw

Hirundo rustica ssp. rustica

Brilduiker

Bucephala clangula ssp. clangula

Buidelmees

Remiz pendulinus ssp. pendulinus

Drieteenmeeuw

Rissa tridactyla ssp. tridactyla

Engelse kwikstaart

Motacilla flava ssp. flavissima

Gele kwikstaart

Motacilla flava ssp. flava

Graspieper

Anthus pratensis ssp. pratensis

Graszanger

Cisticola juncidis ssp. cisticola

Grauwe vliegenvanger

Muscicapa striata ssp. striata

Grote mantelmeeuw

Larus marinus

Grutto

Limosa limosa ssp. limosa

Huismus

Passer domesticus ssp. domesticus

Huiszwaluw

Delichon urbicum ssp. urbicum

Keep

Fringilla montifringilla

Kleine zilverreiger

Egretta garzetta ssp. garzetta

Kleinst waterhoen

Zapornia pusilla ssp. intermedia

Kneu

Carduelis cannabina ssp. cannabina

Kraanvogel

Grus grus ssp. grus

Kramsvogel

Turdus pilaris

Matkop

Parus montanus ssp. rhenanus

Middelste zaagbek

Mergus serrator

Oehoe

Bubo bubo ssp. bubo

Oeverloper

Actitis hypoleucos

Raaf

Corvus corax ssp. corax

Ringmus

Passer montanus ssp. montanus

Roodhalsfuut

Podiceps grisegena ssp. grisegena

Roodmus

Carpodacus erythrinus ssp. erythrinus

Smient

Mareca penelope

Spotvogel

Hippolais icterina

Steltkluut

Himantopus himantopus

Tureluur

Tringa totanus ssp. britannica

Veldleeuwerik

Alauda arvensis ssp. arvensis

Visdief

Sterna hirundo ssp. hirundo

Wilde zwaan

Cygnus cygnus

Zeearend

Haliaeetus albicilla

Zwarte mees

Parus ater ssp. ater

TOELICHTING

1. Inleiding

Het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa1 verplicht er in de artikelen 1 en 3 toe in het beleid bijzondere aandacht te besteden aan soorten die met uitsterven worden bedreigd en kwetsbaar zijn. Tegen die achtergrond heeft Nederland ervoor gekozen om lijsten vast te stellen van deze met uitsterven bedreigde en kwetsbare soorten, zodat daar in het beleid door de verschillende overheden en natuurbeheerders rekening mee kan worden gehouden (Besluit Rode Lijsten flora en fauna).2 De Rode Lijsten flora en fauna omvatten verdwenen, ernstig bedreigde, bedreigde, kwetsbare en gevoelige planten en dieren in Nederland, verdeeld over achttien soortgroepen. Zij zijn samengesteld aan de hand van de criteria trend en zeldzaamheid. Met onderhavig besluit wordt de Rode Lijst Vogels in de bijlage bij het Besluit Rode Lijsten flora en fauna vervangen door de Rode Lijst Vogels, opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

2. Actualisatie Rode Lijst Vogels

In opdracht van de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken is voor vogelsoorten een ‘basisrapport Rode Lijst Vogels 2016’3 opgesteld door Sovon Vogelonderzoek Nederland ten behoeve van de actualisering van de Rode Lijst Vogels. De in het basisrapport voorgestelde rode lijst is gebaseerd op strikt wetenschappelijke, ecologische criteria en is integraal overgenomen in onderhavig besluit tot vaststelling van de geactualiseerde Rode Lijst Vogels. Opname op de Rode Lijst Vogels geeft aan dat de vogelsoort uit Nederland verdwenen is of in zijn voorkomen in Nederland bedreigd wordt. De actualisatie van deze Rode Lijst geeft tevens invulling aan de in artikel 10, eerste lid, van de Vogelrichtlijn4 opgenomen verplichting voor de lidstaten om onderzoek en werkzaamheden te bevorderen, nodig voor de bescherming en het beheer van de populaties van natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten.

De Rode Lijsten flora en fauna en het daarop gerichte bijzondere beleid maken integraal onderdeel uit van de Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk verder’5 (artikel 1.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming). Deze geactualiseerde Rode Lijst Vogels is uitsluitend op basis van ecologische criteria tot stand gekomen en betreft als zodanig geen beleidsvisie. Onderhavige wijziging van de Rode Lijst Vogels is derhalve te beschouwen als een wijziging van ondergeschikte aard van de Rijksnatuurvisie, waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is (artikel 1.6, tweede lid, van de Wet natuurbescherming).

3. Regeldruk

De actualisatie van de rode lijsten heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten. Deze publicatie heeft geen rechtsgevolgen voor burgers of bedrijfsleven.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit C.J. Schouten


X Noot
1

Bern, 19 september 1979; Trb. 1980, 60

X Noot
2

Besluit Rode Lijsten Flora en Fauna, besluit van de Minister van LNV van 4 november 2004 (Stcrt. 218); gewijzigd bij besluit van 28 augustus 2009 (Stcrt. 13201)

X Noot
4

Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PbEU 2010, L 20)

X Noot
5

Kamerstukken II 2013–14, 33 576, nr. 14

Naar boven