Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LopikStaatscourant 2017, 6842Ruimtelijke plannenVerleende omgevingsvergunning Benedeneind NZ 344 Bescnhop

Logo Lopik

Burgemeester en wethouders van Lopik maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning (20141911) hebben verleend (verzonden 26 januari 2017) voor het vergroten van een bestaand bedrijfsgebouw op het perceel Benedeneind NZ 344 te Benschop.

Ter inzage

De aanvraag, het besluit, de ruimtelijke onderbouwing en overige bijbehorende stukken liggen van 8 februari 2017 tot en met 21 maart 2017 voor eenieder ter inzage op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer. Ook buiten de openingstijden kan het besluit worden ingezien. Hiervoor dient u een afspraak te maken. Daarnaast zijn de stukken raadpleegbaar via de website www.lopik.nl, onder “Bouwen, wonen” en vervolgens “Uitgebreide Omgevingsvergunningen (verleend)” en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (kenmerk NL.IMRO.0331.01BeneindNZ344-OM01).

Beroep

Belanghebbenden die het met het besluit niet eens zijn en die tijdig een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht, alsmede belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen de hiervoor genoemde termijn schriftelijk een gemotiveerd beroepsschrift met betrekking tot de omgevingsvergunning indienen bij de Rechtbank Midden Nederland, sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. De omgevingsvergunning treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld èn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De vergunning treedt niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de voornoemde rechtbank. Dit doet u als u van mening bent dat uw belang tijdelijke maatregelen vereist.