Vastgesteld bestemmingsplan

Logo Binnenmaas

Vastgestelde bestemmingsplannen

Het college van Binnenmaas maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Binnenmaas op 22 december 2016 het bestemmingsplan "Immanuelhof, 's-Gravendeel" heeft vastgesteld:

 

 

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 16 december 2017 tot en met 27 februari 2017 voor een ieder ter inzage bij balie Omgevingszaken in het gemeentehuis. Ook zijn de bestemmingsplannen te raadplegen via de website van gemeente Binnenmaas, www.binnenmaas.nl onder ‘Actueel / Bekendmakingen en besluiten’ en via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de hierboven genoemde inzagetermijn (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

  • 1.

    belanghebbenden, die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad;

  • 2.

    belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan in te dienen.

 

In werking treding

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het betreffende bestemmingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het bestemmingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

  

Maasdam, 13 januari 2017

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Binnenmaas,

 

de secretaris, de burgemeester,

mr. R.P.B.M. Brekelmans mr. drs. A.J. Borgdorff

Naar boven