Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2017, 67984VerkeersbesluitenGemeente Den Haag, verkeersbesluit: Sportlaan/Machiel Vrijenhoeklaan/De Savornin Lohmanlaan en omgeving (Noordwestelijke Hoofdroute, diverse locaties diverse verkeersmaatregelen) BWT-00143VKZ17

Logo 's-Gravenhage

[BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG,

gelezen het op 5 september 2017 ingekomen verzoek van de heer V. Hubenaar van het Ingenieurs-

bureau Den Haag, ingediend namens de Dienst Stadsbeheer/Opdrachtgeving van de gemeente

Den Haag, tot het treffen van diverse verkeersmaatregelen in het kader van de Noordwestelijke Hoofdroute op diverse locaties waaronder de Sportlaan en Machiel Vrijenhoeklaan en ook de

De Savornin Lohmanlaan (zijde Vogelwijk),Kruisbeklaan, Vliegenvangerlaan, Oude Buizerdlaan,

Wildhoeflaan, Sprietplein, en Kwartellaan;

gelezen de op 24 oktober 2017 ontvangen brief van de Politie Den Haag, Dienst Regionale

Operationele Samenwerking, Afdeling Infrastructuur, Team Verkeer, kenmerk 20167XXXXX;

overwegende,

dat bij de herinrichting van de Sportlaan en de Machiel Vrijenhoeklaan (RIS 294613) diverse

verkeersmaatregelen worden getroffen waaronder het omvormen van drie kruispunten tot drie

rotondes, het aanpassen van de voorrangsregeling en ook het aanwijzen van zebra’s bij deze

rotondes, het realiseren van een nieuwe verbindingsweg tussen de Goudsbloemlaan en de

Segbroeklaan, het onderverdelen van de Sportlaan (vanaf de Kwartellaan tot en met de

De Savornin Lohmanlaan) in een hoofdrijbaan met ventweg en een vrijliggend fietspad in

de tegengestelde richting, het instellen van een 30 km per uur-regime op enkele weggedeelten,

het verplaatsen van twee bushaltes alsmede het opheffen van een bushalte en het instellen van eenrichtingsverkeer op een aantal weggedeeltes;

dat het gemeentelijk beleid ten aanzien van de verkeersveiligheid er op is gericht om in de

zogenoemde verblijfsgebieden de verkeersonveiligheid zo veel mogelijk terug te dringen

door deze gebieden aan te wijzen en in te richten als 30 km/uur-zones teneinde aldus een

optimale leefbaarheid te bereiken en de invloed van de auto op de woonomgeving zo veel

mogelijk te beperken;

dat dit aansluit bij de door de rijksoverheid voorgestane aanpak om binnen afzienbare tijd alle

stedelijke gebieden binnen Nederland aan te wijzen en in te richten als 30 km/uur-zone;

dat de wegen dienen te voldoen aan de inrichtingseisen zoals die laatstelijk zijn vastgesteld bij

regeling van 22 september 1999, nr. CDJZ/WBI/1999-707 (Stcrt. 188): Uitvoeringsvoorschriften

BABW, paragraaf 4, punt 4:

- iedere weg in het betrokken gebied heeft voornamelijk een verblijfsfunctie;

- om te voorkomen dat de verblijfsfunctie wordt aangetast door een relatief hoge intensiteit

van het gemotoriseerde verkeer, is de weg met zijn omgeving waar nodig aangepast;

- met het oog op snelheidsbeperking en attentieverhoging is extra

aandacht besteed aan potentieel gevaarlijke punten, zoals:

a. plaatsen waar voetgangers, in het bijzonder schoolkinderen en bejaarden, plegen over te

steken;

b. kruispunten met een hoofdroute voor fietsers en eventueel bromfietsers;

c. kruispunten waar de voorrang door middel van borden geregeld is;

- de overgangen naar een andere maximumsnelheid zijn door de constructie duidelijk

herkenbaar;

- indien de overgang naar een hogere maximumsnelheid binnen 20 meter van een kruisende

weg ligt, dan is de voorrang geregeld door middel van verkeerstekens of een in- en uitrit-

constructie, tenzij de kruisende weg geschikt is om in het betrokken gebied opgenomen te

worden;

dat het, in het kader van het bevorderen van de verkeersveiligheid in de gemeente Den Haag,

gewenst is om de hierna bij I. genoemde weggedeelten aan te wijzen en in te richten als

30 km/uur-gebied;

dat gezien het gestelde in artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

wegverkeer juncto artikel 2 Wegenverkeerswet kan worden opgemerkt dat met het nemen

van de onderhavige verkeersmaatregel(en) het volgende wordt nagestreefd:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid/doorstroming van het verkeer; dat het voornemen om deze verkeersmaatregel(en) in te stellen op de voorgeschreven wijze is gepubliceerd en gedurende een periode van vier weken ter inzage heeft gelegen teneindebelanghebbenden in de gelegenheid te stellen een zienswijze daarop kenbaar te maken; dat geen reactie is ingekomen; dat ten aanzien van de onderhavige verkeersmaatregel(en) het overleg als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft plaatsgevonden; dat de betreffende weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Den Haag en zijn gelegenbinnen de bebouwde kom van die gemeente; gelet op de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Den Haag en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit; gelet op artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, juncto artikel 1, artikel 4eerste lid, artikel 12 onder a en b, artikel 18, artikel 21 en 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 460, 1990); BESLUITEN: door het plaatsen van borden volgens model A0130 ZB en A230 ZE, waarop aangegevenhet getal 30, van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459/1990) op de onderstaande weggedeelten een 30 km/uur-zone in te stellen zodat daareen maximumsnelheid van 30 km/uur geldt, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening: I.01: de parallelweg van de Sportlaan tussen de Kwartellaan en de Wildhoeflaan; I.02 de parallelweg van de Sportlaan tussen de Wildhoeflaan en de De Savornin Lohmanlaan;I.03: de nieuwe verbindingsweg tussen de Goudsbloemlaan en de Segbroeklaan; door het plaatsen van borden volgens model D01 van Bijlage 1 van het Reglement verkeers-regels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) de onderstaande kruisingen aan te merkenals een rotonde/verkeersplein met verplichte rijrichting, dit zoals aangegeven op de hiernagenoemde situatietekening:II.01: de rotonde van de Machiel Vrijenhoeklaan/De Savornin Lohmanlaan/  Sportlaan;II.02: de rotonde van de Sportlaan/Daal en Bergselaan/Wildhoeflaan;II.03: de rotonde van de Sportlaan/Segbroeklaan/Kwartellaan; door het plaatsen van borden volgens model B6 van Bijlage 1 van het Reglement verkeers-regels en verkeerstekens 1990 (stb. 459, 1990) en door het overeenkomstig artikel 1,onder p, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens aanbrengen van voorrangsdriehoeken (haaientanden) in of op het wegdek op de onderstaandeweggedeelten een voorrangsregeling te treffen, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:III.01: bij de rotonde van de Machiel Vrijenhoeklaan/De Savornin Lohmanlaan/Sportlaan met alle aantakkende wegen waarbij bestuurders op deze wegen  voorrang moeten verlenen aan bestuurders rijdende op de rotonde;III.02: bij de rotonde van de Sportlaan/Daal en Bergselaan/Wildhoeflaan met alle aantakkende wegen waarbij bestuurders op deze wegen voorrang moeten verlenen aan bestuurders rijdende op de rotonde;III.03: bij de rotonde van de rotonde van de Sportlaan/Segbroeklaan/Kwartellaan met alle aantakkende wegen waarbij bestuurders op deze wegen voorrang moeten verlenen aan bestuurders rijdende op de rotonde;III.04: op de Goudsbloemlaan bij de (nieuwe) aansluiting op de Segbroeklaan, met dien verstande dat bestuurders op de Goudsbloemlaan voorrang moeten verlenen aan bestuurders rijdende op de Segbroeklaan III.05: op de (nieuwe) parallelweg langs de Sportlaan bij de uitmondingen op dehoofdrijbaan van de Sportlaan, met dien verstande dat bestuurders op de parallelweg voorrang moeten verlenen aan bestuurders rijdende op de hoofdrijbaan;  door het plaatsen van borden volgens model B03 van Bijlage 1 van het Reglement verkeers-regels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) en door het overeenkomstig artikel 1, onder p,van genoemd Reglement aanbrengen van voorrangsdriehoeken (haaientanden) in of op het wegdek alsmede het verwijderen van de borden volgens model B01 op de onderstaandeweggedeelten de bestaande voorrangsregeling aan te passen waarbij een voorrangskruisingwordt ingesteld in plaats van een voorrangswegweg, dit zoals aangegeven op de hiernagenoemde situatietekening:IV.01: op de Machiel Vrijenhoeklaan bij de Kijkduinsestraat;IV.02: op de Machiel Vrijenhoeklaan bij de twee uitritten van het benzinestation dat isgelegen tussen de Kijkduinsestraat en de Muurbloemweg;IV.03: op de Sportlaan, parallelweg uitmondend nabij kruispunt Sportlaan/De Savornin Lohmanlaan;IV.04: op de Sportlaan, parallelweg uitmondend nabij kruispunt Sportlaan/Wildhoeflaan; door het op onderstaande weggedeelten aanbrengen van een zebra zoals bedoeld inartikel 49, lid 2, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990)en het daarbij plaatsen van borden volgens model L02, deze zebra’s aan te wijzen als voetgangersoversteekplaatsen, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:V.01: op het kruispunt/de rotonde van de Machiel Vrijenhoeklaan/De SavorninLohmanlaan/Sportlaan op alle aantakkende wegen bij de rotonde;V.02: op het kruispunt/de rotonde van de Sportlaan/Daal en Bergselaan/Wildhoeflaan op alle aantakkende wegen bij de rotonde;V.03: op het kruispunt/de rotonde van de Sportlaan/Segbroeklaan/Kwartellaan op alle aantakkende wegen bij de rotonde; door het plaatsen van borden volgens model L03 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) en het aanbrengen van eengeblokte markering op de onderstaande weggedeelten een bushalte aan te leggenen daarmee een verbod in te stellen op het aldaar parkeren van voertuigen, ditzoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening: VI.01: op de Sportlaan te plaatsen de halte Vliegenvangerlaan richting centrum op een locatie ten noordoosten van de Daal en Bergselaan (ter vervanging van de eerdere locatie ten noordoosten van de Vliegenvangerlaan); VI.02: op de Balsemienlaan te plaatsen de halte De Savornin Lohmanlaan richting Kijkduin op een locatie tussen de Lupineweg en de De Savornin Lohmanlaan (ter vervanging van de eerdere locatie gelgen tussen de Akkerwindestraat en de Lupineweg); VI.03: op de Sportlaan te plaatsen de halte Oude Buizerdlaan richting centrum op een locatie ten noordoosten van de Oude Buizerdlaan (ter vervanging van de eerdere locatie ten zuidoosten van de Oude Buizerdlaan); VI.04: op de Sportlaan te plaatsen de halte Oude Buizerdlaan richting Kijkduin op een locatie ten zuidwesten van de Oude Buizerdlaan (ter vervanging van de  eerdere locatie ten noordwesten van de Oude Buizerdlaan); door het plaatsen van borden volgens model C02, C03 en C04r van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) eenrichtingsverkeer in te stellen op de onderstaande weggedeelten, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:VII.01: de parallelweg van de Sportlaan, tussen de Kwartellaan en de Wildhoeflaan (in de richting van Kijkduin);VII.02: de parallelweg van de Sportlaan, tussen de Wildhoeflaan en de De Savornin Lohmanlaan (in de richting van Kijkduin);  door het plaatsen van borden volgens model C01 van Bijlage 1 van het Reglement verkeers- regels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990), voorzien van een onderbord met de tekst:"uitgezonderd hulpdiensten, lijndiensten en taxi’s”, op de doelgroepenstrook op de rotonde Sportlaan/Segbroeklaan/Kwartellaan tussen de Sportlaan en de smalle Sportlaan,gesloten te verklaren voor al het verkeer met uitzondering van genoemde categorieen;  door het plaatsen van borden volgens model G11 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990), met onderborden, deonderstaande weggedeelten aan te wijzen als (verplicht) fietspad, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:IX.01: Machiel Vrijenhoeklaan, vanaf Kijkduinsestraat tot en met het kruispunt/ de rotonde met de De Savornin Lohmanlaan en vice versa (waarbij de huidige bromfietspaden worden omgevormd tot fietspaden);IX.02: Sportlaan, vanaf de De Savornin Lohmanlaan tot en met het kruispunt/ de rotonde met de Daal en Bergselaan;IX.03: het kruispunt/de rotonde van de Sportlaan met Segbroeklaan en Kwartellaan;IX.04: het fietspad tussen de rotonde Sportlaan/ naar de Goudsbloemlaan, waarbij het fietspad langs de Sportlaan tussen het Evert Wijtemapad en de Oude Buizerdlaan wordt aangewezen als fietspad in twee richtingen (met onderborden OB503 en OB 505) en het fietspad naar de Goudsbloemlaan wordt voorzien van onderbord OB505; door het plaatsen van een bord volgens model D05r van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) een gebod in te stellen tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven, te weten voor het verkeer opde Goudsbloemlaan bij de nieuwe aansluiting op de Segbroeklaande verplichting om rechtsaf te gaan; door het plaatsen van borden volgens model E01 van Bijlage 1 van het Reglement verkeers- regels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) op het gedeelte van de Balsemienlaan datis gelegen tussen de De Savornin Lohmanlaan en de nieuw aan te leggen bushalte op de Balsemienlaan (richting Kijkduin) het parkeren van voertuigen te verbieden, dit zoalsaangegeven op de hierna genoemde situatietekening;   op te heffen/in te trekken/te verwijderenhet Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990), zebra, alsmede de geblokte markering op de onderstaande weggedeelten, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:XII.01: de Sportlaan ter hoogte van de Kruisbeklaan (in beide richtingen);XII.02: de Vliegenvangerlaan richting Den Haag Centrum, deze wordt verplaatst, zie VI.01;XII.03: de Balsemienlaan tussen Akkerwindestraat en Lupineweg, deze wordt verplaatst, zie VI.02; op te heffen/in te trekken/te verwijderenBijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990),eenrichtingsverkeer, op de onderstaande weggedeelten, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:XIII.01: Machiel Vrijenhoeklaan, doorsteek in de middenberm richting Kijkduin, komende vanaf het benzinestation;XIII.02: Sportlaan, verbindingsweg tussen smalle Sportlaan en Sportlaan (richting Kijkduin);XIIi.03: Sportlaan, verbindingsweg tussen Sportlaan en Goudsbloemlaan;XIIi.04: Sportlaan, verbindingsweg tussen Goudsbloemlaan en smalle Sportlaan  (richting Kwartellaan)op te heffen/in te trekken/te verwijderenhet Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990), stopverbod, op deonderstaande weggedeelten, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:XIII.01: Machiel Vrijenhoeklaan, bij de Kijkduinsestraat bij bushalte richting centrum;XIII.02: Machiel Vrijenhoeklaan, na de uitrit van het tankstation, richting centrum;XIII.03: Machiel Vrijenhoeklaan, na het kruispunt met de Muurbloemweg, richting centrum;XIII.04: Machiel Vrijenhoeklaan, bij de Pyrolalaan (beide richtingen);XIII.05: Machiel Vrijenhoeklaan, bij de De Savornin Lohmanlaan (richting Kijkduin);XIII.06: De Savornin Lohmanlaan langs de middenberm bij nummer 457;XIII.07: Wildhoeflaan,bij nummer 2;XIII.07: Sportlaan,bij het Sprietplein;XIII.08: Goudsbloemlaan,bij de aansluiting op de Sportlaan; dat als gevolg van de bovenomschreven verkeersmaatregelen alle eerder genomen verkeers-maatregelen/-verkeersbesluiten die hierop betrekking hebben, worden ingetrokken (en de daarmee samenhangende verkeerstekens worden verwijderd) en wel voor zover het gestelde daarin direct betrekking heeft op hetgeen thans opnieuw wordt geregeld;    dat bovengenoemde maatregel(en) gelden op de wijze als aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening, die kan worden ingezien bij de Dienst Stadsbeheer, Handhavingsorganisatie/Vergunningen en Handhaving, Loudonstraat 95, Den Haag;  namens deze:Hoofd Vergunningen a.i.R. Hendriks Afdruk aan: 1* DPZ / Wegbeheer Stadsdeel Scheveningen1* Politie Haaglanden, Team Verkeer (DHG.Infra.ABC@politie.nl)1* DSB/IBDH (VOV@denhaag.nl)1* DSO/ afdeling Verkeer en Infrastructuur (SecretariaatVerkeer@denhaag.nl)  BEZWAARSCHRIFTBent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet. Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB / bezwaar.Postbus 12 600 2500 DJ DEN HAAG Vermeld in uw bezwaarschrift:naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;de datum en handtekening;een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;de argumenten voor bezwaar. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen. Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.