Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeldermalsenStaatscourant 2017, 67953Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan ‘Geldermalsen woongebied 2011, 1e herziening’

Logo Geldermalsen

Met ingang van vrijdag 24 november 2017 ligt, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.32 Wro, voor zes weken het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Geldermalsen woongebied 2011, 1e herziening’ ter inzage bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis te Geldermalsen.

De planstukken zijn tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl: planidentificatie: NL.IMRO.0236.GDM woongebiedherz1-VSG1 en de gemeentelijke website onder:

www.geldermalsen.nl/internet/Inwoners/Bestemmingsplannen/bestemmingsplan_inzien/ bestemmingsplan_Geldermalsenwoongebied2011, 1e herziening.

Toelichting op de planstukken

Inhoud bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 25 september 2012 het bestemmingsplan ‘Geldermalsen, woongebied 2011’ gewijzigd vastgesteld. Tegen deze vaststelling zijn meerdere beroepschriften ingediend bij de Raad van State. De Raad van State heeft op 18 december 2013 uitspraak gedaan over de ingediende beroepschriften. In haar uitspraak heeft de Raad van State van de volgende percelen de bestemming vernietigd: Prinses Julianaweg 2A, Laageinde 60, Willem de Zwijgerweg 74 en Willem de Zwijgerweg 72. Deze percelen zijn in dit bestemmingsplan voorzien van een passende bestemming, op basis van de uitspraak van de Raad van State.

In deze herziening zijn nog een aantal zaken opgenomen die niet correct waren opgenomen in het bestemmingsplan ‘Geldermalsen, woongebied 2011’, waaronder: verruiming van het bouwvlak bij een aantal hoekpercelen, correcte vermelding van wijzigingsbevoegdheden in de regels en de RWZI aan het Trichtsvoetpad is opgenomen in dit bestemmingsplan. Voor een complete opsomming van alle wijzigingen wordt verwezen naar de toelichting van het bestemmingsplan.

Gewijzigd

Voor de volgende onderdelen is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld:

 • -

  Bij het perceel Prinses Julianaweg 2A is een inwaartse zonering voor buitenopslag opgenomen;

 • -

  Bij het perceel Laageinde 60 is de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – opslagboxen’ op verzoek van appellant opgenomen.

Inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 24 november 2017 voor zes weken ter inzage, dus tot en met 4 januari 2018. De ter inzage gelegde stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis te Geldermalsen (adres: Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen). Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U bereikt ze via (0344) 579314 of info@odrivierenland.nl.

Beroep en voorlopige voorziening

U kunt gedurende de beroepstermijn beroep aantekenen tegen het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan 'Geldermalsen woongebied 2011, 1e herziening’. Hieronder staat vermeld welke stappen u dan moet nemen:

Voor de beroepsmogelijkheden tegen het raadsbesluit en het daarbij behorende gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan geldt, dat:

 • 1.

  gedurende de beroepstermijn de volgende personen en/of instanties beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:

  • a.

   iedere belanghebbende die bezwaar heeft tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan;

  • b.

   iedere belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en;

  • c.

   iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden;

 • 2.

  Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit echter niet in werking voordat op het verzoek is beslist.