Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2017, 67863Onteigeningen

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Emmen voor de uitvoering van het bestemmingsplan Buitengebied, verbreding N34 van de gemeente Emmen

KENNISGEVING

Onteigeningsplan Verdubbeling N34 Emmen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deelt mee dat, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de provincie Drenthe onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan Buitengebied, verbreding N34 van de gemeente Emmen.

Het bestemmingsplan voorziet in de verdubbeling van de provinciale weg N34 in Emmen. Het project omvat twee trajecten van de N34 van in totaal circa 9 kilometer lang, gelegen in Emmen en in Coevorden. Deze onteigening betreft het traject van de N34 na de aansluiting met de N391 (Rondweg Emmen) tot de aansluiting met de N381 (Frieslandroute). Dit traject heeft een lengte van circa 3,6 kilometer. Voor het andere traject (Coevorden-Noord tot aan het klaverblad Holsloot) heeft verzoeker een afzonderlijk verzoek tot onteigening ingediend.

Door de verdubbeling van de N34 verbeteren de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van Emmen en Coevorden, het onderliggende wegennet wordt ontzien en de doorstroming van het verkeer wordt bevorderd. De bestaande weg met twee (2x1) rijstroken wordt omgebouwd naar een weg met vier (2x2) rijstroken. De aansluiting met de N381 (Frieslandroute) wordt hierop aangepast en de verkeersafwikkeling wordt aldaar verbeterd door de aanleg van een bypass.

Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken is de bestemming Verkeer – Auto(snel)weg en zijn de dubbelbestemmingen Leiding – Hoogspanningsverbinding, Leiding – Gas, en Waarde – Archeologie 4 toegekend.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • gemeente Emmen, Klanten Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen (openingstijden staan op de website van de gemeente);

  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 8 december 2017 tot en met 18 januari 2018.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, onder vermelding van dossiernr. 2017-16. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar Postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw C. Visser, tel. 06-15948274 of de heer J.N. Baalbergen, tel. 06-46131163.

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Voor degenen die in hun zienswijzen te kennen hebben gegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om te worden gehoord, vindt deze hoorzitting plaats op 1 februari 2018 om 13.00 uur in de Picardtzalen van het gemeentehuis van Coevorden, Kasteel 1. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.