Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2017, 67767VergunningenProvincie Noord-Holland - Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een aanmeldingsnotitie heeft getoetst aan de criteria van artikel 7.17 derde lid van de Wet milieubeheer en heeft besloten dat er geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.

 

De aanmeldingsnotitie ten behoeve van de beoordeling van eventuele m.e.r.-plicht is ingediend naar aanleiding van het voornemen tot het realiseren van een hulpwarmtecentrale (HWC) aan de Johan Huizingalaan 801 te Amsterdam (ten noorden van de A4 en ten westen van de A10-west). De nieuwe HWC zal bestaan uit vijf warmteketels. Daarnaast zal een warmteoverdrachtstation (WOS) worden gerealiseerd om de twee stadsverwarmingsnetten Nieuw-West en Zuideramstel thermisch met elkaar te verbinden.

 

Aanvrager: N.V. Nuon Energy

Zaaknummer: 5519642

 

Inzage

De aanmeldingsnotitie en het beoordelingsbesluit liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij:

-provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (vraag naar Rob Lunshof);

-gemeente Amsterdam, Stadsloket Centrum, bij de afsprakenbalie, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, op de locatie Amstel 1 (Stopera) te Amsterdam.

 

Dit besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. In een later stadium tijdens de vergunningverleningsprocedure in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan dit aan de orde worden gesteld.