Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ElburgStaatscourant 2017, 67664VerkeersbesluitenVerkeersbesluit wijzigen Kiss & Ride strook in parkeerschijfzone Klokbekerweg te Elburg

Logo Elburg

Inleiding

Op 30 mei 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders een verkeersbesluit genomen om van de twee bushaltes langs de Klokbekerweg ter hoogte van huisnummer 16 Kiss&Ride stroken te maken. In de praktijk blijkt de Kiss&Ride-functie goed te functioneren, maar buiten deze tijden worden er nu ook auto’s, bedrijfsbusjes, vrachtwagens en tractoren (lang) geparkeerd. Dit komt voor op alle tijdstippen van de dag, en op alle dagen van de week. Hierdoor worden de uitritten van de woningen geblokkeerd en blijkt het parkeren inmiddels een structureel karakter te krijgen. Het veelvuldig parkeren van (grote) voertuigen vinden wij op deze locatie ongewenst. Op grond hiervan willen wij het verkeersbesluit wijzigen door van deze Kiss&Ride stroken een parkeerschijfzone te maken met een maximale parkeerduur van 30 minuten.

Daarmee wordt artikel 2 lid 1c (het in stand houden van de weg en de bruikbaarheid daarvan) en artikel 2 lid 2a (het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de wet Milieubeheer) van de Wegenverkeerswet 1994 gewaarborgd.

De genoemde weg ligt binnen de bebouwde kom, is eigendom van en in beheer bij de gemeente Elburg en op grond van artikel 18, lid 1d is zij bevoegd tot het nemen van dit verkeersbesluit.

Advies en inspraak

Het ontwerpbesluit is in het kader van artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer voorgelegd aan de politie. De gemandateerde verkeersadviseur T.J.M. Scheffer, van de politie Oost Nederland, Noord en Oost Gelderland Noord West Veluwe en Apeldoorn heeft op 28 september 2017 laten weten met het ontwerpbesluit in te kunnen stemmen.

Het ontwerpbesluit heeft van 4 oktober t/m 14 november 2017 voor een ieder ter inzage gelegen. In dezelfde periode zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hierover zienswijzen in te dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Besluit

Op grond van het voorgaande besluit het college van burgemeester en wethouders van Elburg het op 30 mei 2016 genomen verkeersbesluit te wijzigen. Dit verkeersbesluit houdt een wijziging in van twee bushaltes in Kiss&Ride stroken ter hoogte van Klokbekerweg 16. Dit wordt gewijzigd in een parkeerschijfzone met een maximale parkeerduur van 30 minuten aan weerszijden van de Klokbekerweg ter hoogte van huisnummer 16 te Elburg.

Op grond van het voorgaande besluiten het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg:

 

1a. de parkeergelegenheid aan de Klokbekerweg ter hoogte van huisnummer 16 (aan beide zijden van de weg) op te heffen;

 

1b. de borden E4 (parkeergelegenheid) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) met onderborden te verwijderen;

 

2a. een parkeerschijfzone in te stellen met een maximale parkeerduur van 30 minuten aan weerszijden van de Klokbekerweg ter hoogte van huisnummer 16;

 

2b. deze zone kenbaar te maken door het plaatsen van borden E10 en E11 (begin resp. einde parkeerschijfzone) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) ter hoogte van Klokbekerweg 12 en 18a en aan de overzijde van de weg. De maximale parkeerduur van 30 minuten wordt op het bord aangegeven;

 

2c. dit kenbaar te maken door de parkeerschijfzone als bedoeld onder 2a te voorzien van een blauwe streep als bedoeld in RVV-art. 25, lid 1.

 

Dit besluit is genomen in overeenstemming met artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, met artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 1 april 2008 en het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2017.

 

Elburg, 20 november 2017

Namens het college van burgemeester en wethouders,

 

J.J. Ruster

beleidsmedewerker verkeer en vervoer

 

 

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking in de Staatscourant.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

In dit beroepschrift moet vermeld staan:

uw naam en adres, de datum waarop het beroepschrift is geschreven, een omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen u in beroep gaat, de reden waarom u in beroep gaat en uw handtekening.

Door het indienen van het beroepschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.