Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldebroekStaatscourant 2017, 67325VergunningenVastgesteld bestemmingsplan en besluit Hogere waarden “Wezep, Stationsweg 51”

Logo Oldebroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 9 november 2017 het bestemmingsplan “Wezep, Stationsweg 51”ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan is bedoeld om de ontwikkeling van een bouwplan voor een vrijstaande woning mogelijk te maken op een deel van het perceel, plaatselijk bekend Stationsweg 51.

Hogere Waarden

Op grond van de Wet Geluidhinder mag de geluidbelasting door wegverkeer bij de gevels van nieuw te bouwen (te bestemmen) woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen in principe niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van de woning gelegen aan de Stationsweg bedraagt maximaal 61 decibel. Burgemeester en wethouders hebben voor de bedoelde woning een hogere geluidsbelasting toe gestaan.

Inzage termijn

Van 22 november 2017 tot en met 2 januari 2018 liggen het vastgestelde bestemmingsplan en het raadsbesluit met bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • 1.

    Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,

  • 2.

    Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl,

  • 3.

    Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID:

NL.IMRO.0269.WZ115-VG01.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Beroep hogere grenswaarden

Gedurende de termijn van de ter inzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht, beroep instellen. Beroep indienen kan bij: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan

De besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan en de Hogere waarden treden in werking met ingang van 3 januari 2018 tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

 

Het college van de gemeente Oldebroek, 21 november 2017.