Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldebroekStaatscourant 2017, 67313VergunningenDefinitief besluit vaststelling Hogere waarden.

Logo Oldebroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken bekend op grond van artikel 110a, lid 1, van de Wet geluidhinder dat de Hogere waarden voor het realiseren van 12 huurwoningen met bijbehorende bergingen op de percelen Spoorlaan 31- 36 in Wezep op 2 november 2017 is vastgesteld. Het definitieve besluit vaststelling Hogere waarden is op grond van artikel 145 van de Wet geluidhinder gelijktijdig verleend met de op 26 oktober 2017 verleende omgevingsvergunning met zaaknummer 0269201700331.

Op grond van het Besluit geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuw te bouwen rijenwoningen niet hoger zijn dan 48 decibel. De voorkeurs- en maximaal toelaatbare grenswaarde van respectievelijk 55 en 68 decibel worden derhalve overschreden. Op grond van artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder kan een hogere waarde worden vastgesteld met dien verstande dat deze waarde 68 decibel niet te boven mag gaan. Burgemeester en wethouders hebben daarom voor bedoelde woningen een hogere geluidsbelasting toegestaan van maximaal 68 decibel.

Bezwaar tegen besluit Hogere waarden

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van toezending van dit besluit hiertegen bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. In afwachting van een beslissing op het bezwaarschrift kan schorsing van het besluit of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. Het besluit Hogere waarden treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Oldebroek, 21 november 2017

Burgemeester en wethouders.