Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2017, 67279OverigVASTSTELLINGSBESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER BROEKHORN HEERHUGOWAARD

Logo Heerhugowaard

Het college stelt een hogere waarden vast van maximaal 59 dB voor 193 woningen in de Broekhorn als gevolg van het wegverkeerslawaai. Als gevolg van het railverkeerslawaai kent het college een hogere waarde toe van maximaal 57 dB voor maximaal 13 woningen.

De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2017 het bestemmingsplan Broekhorn 2017 vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in de bouw van grondgebonden woningen op de locatie ‘Broekhorn’. Broekhorn is gelegen aan de westzijde van Heerhugowaard. Het plangebied ligt ingeklemd tussen de provinciale weg N242 aan de oostzijde en het kanaal Alkmaar-Kolhorn aan de westzijde. Sinds 2013 wordt gewerkt aan de uitvoering van de gebiedsontwikkeling Broekhorn te Heerhugowaard. De nieuwbouw aan de noordzijde van het plangebied (de deelgebieden Havenkwartier en Parkhof) is al voor een groot deel gerealiseerd. Als gevolg van gewijzigde woningmarktomstandigheden is het oorspronkelijke stedenbouwkundig ontwerp voor het nog te realiseren plandeel, te weten Rietland, in nauw overleg met de gemeente Heerhugowaard aangepast. Dit nieuwe ontwerp is niet overal passend binnen het vigerende bestemmingsplan. Met voorliggend bestemmingsplan wordt een nieuw ruimtelijk regime van kracht, waarmee de woningbouw in het gewijzigde stedenbouwkundige plan binnen het plangebied mogelijk wordt gemaakt.

Ten behoeve van de ontwikkeling van de fase ‘Rietlanden’ wordt een hogere waarde verleend vanwege het verkeerslawaai van de Westerweg en het railverkeer van de in nabijheid gelegen spoorlijn tussen Heerhugowaard en Alkmaar Noord.

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai en spoorweglawaai op de locatie Broekhorn op de gevels ter plaatse van een deel van de geplande bebouwing hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB en 68 dB wordt niet overschreden. Het college kan onder voorwaarden een hogere waarde vaststellen.

Inzagetermijn en beroepsmogelijkheden

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 22 november 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling tevens worden verzocht een voorlopige voorziening (schorsing) te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Heerhugowaard, 21 november 2017

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard

47OV55s