Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2017, 67277OverigBestemmingsplan en Hogere waarde procedure ‘t Cranenbosch

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 17 oktober 2017 het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Inhoud bestemmingsplan

Het plangebied ligt aan de Rustenburgerweg 110 en betreft het voormalige kassencomplex aldaar.

Met de herziening van het bestemmingsplan wordt een juridisch-planologisch kader voor het gebied opgesteld die voorziet in de sloop van de kassen en de bouw van 6 woningen. Daarnaast wordt de voormalige bedrijfswoning een burgerwoning. Na sloop van de kassen en bijbehorende bouwwerken kunnen daardoor 6 extra woningen worden gerealiseerd. Het deel van de gronden dat niet gebruikt gaat worden voor woningbouw zal worden gebruikt als agrarisch onbebouwd land. De wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is de opname van de regel dat bijgebouwen op 1,5 meter uit de erfgrens gesitueerd moeten worden.

 

Besluit hogere waarden Wet Geluidhinder ten behoeve van nieuwbouw ‘t Cranenbosch

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij op 17 oktober 2017 een besluit tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder heeft genomen voor de nieuwbouw aan de Acacialaan/Beukenlaan te Heerhugowaard.

Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbesluit.

 

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere waarden op grond van de Wet Geluidhinder liggen met ingang van woensdag 22 november 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl . Als u bij zoekterm de naam ‘t Cranenbosch invult wordt u direct naar het plan geleid.

 

Beroep

Vanaf 22 november 2017 kan gedurende een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld door,

- belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht;

- belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen;

- belanghebbenden die beroep willen instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

- Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

 

Voorlopige voorziening

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding niet. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit, naast het beroep, bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan: De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Heerhugowaard, 21 november 2017

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

47RO14s