Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2017, 66970Interne regelingen

Besluit van de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta van 8 november 2017, met kenmerk RWS-2017/43061, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS Zee en Delta 2013

De hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta,

Gelet op de artikelen 5 en 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013;

Besluit:

ARTIKEL I

Het eerste lid van artikel 2 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS Zee en Delta 2013 komt te luiden:

 • 1. De aan de hoofdingenieur-directeur verleende bevoegdheden worden met inachtneming van artikel 1 gemandateerd aan de volgende functionarissen werkzaam bij Rijkswaterstaat Zee en Delta:

  • a. de directeur Netwerk Ontwikkeling;

  • b. de directeur Netwerk Management;

  • c. de directeur Rijksrederij;

  • d. de directeur Bedrijfsvoering;

  • e. de districtshoofden;

  • f. de afdelingshoofden, en

  • g. de projectdirecteuren, projectmanagers en projectleiders van projecten met een waarde groter dan € 50.000.000.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Rijswijk, 8 november 2017

De waarnemend hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta, E.H.S. van Duin

MEDEDELING

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend bij de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta t.a.v. Directie Bedrijfsvoering afdeling Werkenpakket, Postbus 5014, 4330 KA, Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • a. naam en adres van de indiener;

 • b. de dagtekening;

 • c. datum en nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt, en

 • d. de opgave van de redenen waarom de indiener zich niet met het besluit kan verenigen.

TOELICHTING

Aanleiding voor deze aanpassing van het mandaatbesluit is een organisatorische wijziging van de directies binnen het organisatieonderdeel Rijkswaterstaat Zee en Delta.

Rijswijk, 8 november 2017

De waarnemend hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta, E.H.S. van Duin