Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeerdamStaatscourant 2017, 66855OverigVooraankondiging artikel 1.3.1 Bro/ Bestemmingsplan Koenderseweg 3a te Leerdam.

Logo Leerdam

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna te noemen: Bro) geven burgemeester en wethouders van Leerdam te kennen dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor

Het realiseren van een 3 tal woningen en een wandelverbinding ter plaatse van het te saneren agrarische bedrijf aan de Koenderseweg 3a te Leerdam.

 

Procedure

Overeenkomstig artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij mee dat er nu nog geen stukken ter inzage worden gelegd. Bovendien wordt op dit moment geen gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen en/of wordt er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen. Te zijner tijd zal het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk om te reageren op het plan. In de Staatscourant en via het gemeentelijk elektronisch blad wordt aangekondigd wanneer en op welke manier u kunt reageren.

 

Leerdam, 22 november 2017