Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2017, 66812Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Kerkendijk 80

Logo Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 24 november 2017 het ontwerpbestemmingsplan “Kerkendijk 80” gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 4 januari 2018.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Kerkendijk 80” voorziet in een herbestemming van het perceel Kerkendijk 80. De agrarische bestemming wordt gewijzigd in een bedrijfsbestemming. Binnen deze bestemming is een bedrijfswoning toegestaan en binnen de bedrijfsbebouwing statische opslag tot maximaal 1000m2. De overige aanwezige bedrijfsbebouwing zal worden gesloopt.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP2017016-OW01. De plannen zijn tevens te raadplegen via de gemeentelijke website www.someren.nl.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.