Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2017, 66713Bekendmakingen aan de scheepvaart

Onttrekking aan het openbaar scheepvaartverkeer van de bij het Rijk in beheer en onderhoud zijnde Noordervaart tussen sluis Hulsen en Beringe, gelegen in de gemeente Nederweert en de gemeente Peel en Maas, Rijkswaterstaat

KENNISGEVING

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt, gelet op het bepaalde in artikel 3:42, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend.

Bij besluit van 10 november 2017 met kenmerk RWS-2017/43236 is besloten de Noordervaart te onttrekken aan het openbaar scheepvaartverkeer. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend, waardoor dit besluit is vastgesteld.

Het onttrekkingsbesluit wordt op dinsdag, 21 november 2017 in de Staatscourant bekendgemaakt.

Terinzagelegging

Een afschrift van bovengenoemd besluit ligt vanaf 21 november 2017 ter inzage op de volgende adressen:

  • gemeente Nederweert, op het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 6031 VR Nederweert (de openingstijden zijn te raadplegen op de website van de gemeente);

  • gemeente Peel en Maas, op het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen (de openingstijden zijn te raadplegen op de website van de gemeente);

  • Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Avenue Céramique, 6221 KV Maastricht (*);

  • Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Zuidwal 58, 5211 JK ’s-Hertogenbosch (*);

  • Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, district Zuidoost, Slachthuisstraat 71, 6041 CB Roermond (*).

(*) Op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur (alleen op afspraak).

Beroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan ten aanzien van dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een beroepschrift worden ingediend bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft. Indien een beroepschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen.

Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank.

Overige relevante informatie omtrent het indienen van een beroepschrift of het verzoek om een voorlopige voorziening is vermeld onder ‘mededelingen’ bij het ter inzage liggende besluit.