Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2017, 66577VergunningenProvincie Noord-Holland, Wabo en Waterwet, verleende vergunningen (Heining 50 te Amsterdam)

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, mede namens het Hoogheemraadschap van Rijnland, bekend dat zij twee beschikkingen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet (Wtw) heeft verleend.

 

Grond en ontwikkeling Amsterdam heeft twee vergunningaanvragen ingediend. In het kader van de coördinatieregeling zoals genoemd in art. 3.16 van de Wabo doorlopen beide aanvragen gezamenlijk de procedure overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De inrichting is gelegen aan de Heining 50 te Amsterdam.

 

De beschikking ingevolge de Wabo betreft de volgende wijzigingen:

- het uitbreiden van de inrichting met een terrein van 23.900 m2 ten behoeve van de opslag van grond;

- het op verzoek intrekken van de activiteit opslag van balenafval;

- het ambtshalve wijzigen in het belang van de bescherming van het milieu;

- het aanleggen van een vloeistofdichte vloer;

- het plaatsen van lichtmasten;

- het maken van watergangen ten behoeve van watercompensatie.

 

Vanuit de inrichting zal door bedrijfsactiviteiten verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater worden geloosd. Hiervoor is een vergunning ingevolge de Waterwet nodig. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze vergunning verleend.

 

Zaaknummer: 3251652

 

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikkingen. De beschikking ingevolge de Wabo is gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

- provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (contactpersoon: Rob Lunshof);

- Stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1 te Amsterdam;

- het Hoogheemraadschap van Rijnland, Afdeling Vergunningen, Archimedesweg 1 te Leiden (tel. 071-3063063).

 

Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Beroep

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u beroep instelt.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).