Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 66555Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan De Vier Hoeven

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan De Vier Hoeven vanaf vrijdag 17 november tot en met donderdag 28 december 2017 ter inzage ligt.

Het ontwerp-wijzigingsplan recreatiepark De Vier Hoeven heeft ter inzage gelegen van vrijdag 21 april tot en met donderdag 1 juni 2017. Binnen de inzagetermijn is één schriftelijke zienswijze binnengekomen. De ingediende zienswijze van de Natuur en Milieu Federatie Utrecht heeft tot aanpassing van ontwerp-wijzigingsplan geleid voor wat betreft de paragrafen 2.1, 3.1, 3.7 en 3.9. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 november besloten om het ontwerpbesluit gewijzigd vast te stellen en in te stemmen met wijziging van bestemming recreatie naar wonen.

Inhoud

Met dit wijzigingsplan maakt het college gebruik van de in het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. opgenomen wijzigingsbevoegdheid. Chaletpark De Vier Hoeven voldoet aan de opgestelde strikte voorwaarden betreffende veiligheid en leefbaarheid om voor een woonbestemming in aanmerking te komen.

Inzien

U kunt het wijzigingsplan (NL.IMRO.1904.WPDeVierHoevenTHN‐VG01) vanaf vrijdag 17 november 2017 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak tot en met donderdag 28 december 2017 inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht in Maarssen. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Karen Bakker of Sylvia Lutters (0346-254000).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 17 november 2017 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpwijzigingsplan dan wel belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Een beroepschrift kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek tot voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.