Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2017, 66455Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 november 2017, nr. minbuza-2017.1204880, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiering op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidiebesluit OKP-NFP 2017)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6, 7 en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit :

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Orange Knowledge Programme {OKP)-Netherlands Fellowship Programmes {NFP) 2017 gelden voor de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 januari 2018 de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels met betrekking tot het OKP-NFP 2017.

Artikel 2

Voor subsidieverlening in het kader van het OKP-NFP 2017 geldt voor de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 januari 2018 een subsidieplafond van € 5.177.000.

Artikel 3

 • 1. Van de periode waarbinnen aanvragen voor een subsidie in het kader van het OKP-NFP 2017 kunnen worden ingediend wordt mededeling gedaan op www.nuffic.nl.

 • 2. Aanvragen in het kader van OKP-NFP 2017 worden ingediend aan de hand van een daartoe door de Minister vastgesteld aanvraagformulier en voorzien van de op het aanvraagformulier vermelde bescheiden.1

Artikel 4

De verdeling van de middelen vindt plaats op grond van een beoordeling overeenkomstig de maatstaven die in de bijlage bij dit besluit zijn neergelegd, met dien verstande dat uit alle aanvragen die voldoen aan de maatstaven, de aanvragen die het beste daaraan voldoen het eerst voor een subsidie in aanmerking komen, binnen het raam van 1 Het aanvraagformulier wordt geplaatst op www.nuffic.nl. een evenwichtige spreiding als bedoeld in artikel 8, derde lid, sub d, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 5

Het besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 5 juli 2017, nr. M INBUZA-2017.840278, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiering op grand van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Nulplafond Netherlands Fellowships Programme II (NFP II), Middle-East North-Africa Scholarship programme II (MSP II), MSP Syrie programma en Netherlands Initiative for Capacity Development in Higher Education II (NICHE 11)2 blijft buiten toepassing voor zover het betreft het Netherlands Fellowships Programme II en het Middle-East North­Africa Scholarship programme II.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 februari 2018, met dien verstande dat het van toepassing blijft op subsidies die reeds voor die datum zijn verleend.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant warden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de plaatsvervangend Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, R.M. Buijs

BIJLAGE

Beleidsregels OKP-NFP 2017

Het voorliggende subsidiebeleidskader vormt het richtsnoer voor de beoordeling van aanvragen voor een subsidie in het kader van het OKP-NFP 2017. Het Orange Knowledge Programme (OKP) is een kennisontwikkelingsprogramma bestaande uit subsidieverleningsmogelijkheden voor het aanbieden van individuele beurzen, maatwerk groepstrainingen en samenwerkingsprojecten tussen kennisinstellingen gericht op duurzame versterking van de hoger- en beroepsonderwijscapaciteit binnen voor de ontwikkelingssamenwerking relevante prioritaire thema's. Het OKP zal nog verder worden ontwikkeld. Het NFP is een onderdeel van het OKP dat betrekking heeft op subsidieverlening voor het verstrekken van beurzen en wordt vooruitlopend op het OKP opengestel d.

lnleiding en doelstelling

Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt reeds gedurende een aantal decennia kennisontwikkeling in lage- en middeninkomenslanden. Deze kennisontwikkeling is gericht op het ondersteunen van de capaciteits- en kennisontwikkelingsagenda van landen in het Zuiden via het versterken van kennis en vaardigheden van individuele professionals, bij ontwikkelingsvraagstukken betrokken organisaties en hoger­ onderwijs- en beroepsonderwijsinstellingen. De voor deze ronde van het OKP-NFP beschikbare subsidiemiddelen zijn bedoeld om een behoefte aan bijscholing op de korte termijn, gericht op capaciteitsopbouw, gerelateerd aan ontwikkelingssamenwerking prioriteiten in een breed spectrum van overheids-, prive- en niet-gouvernementele organisaties (onderwijsinstellingen, planningsinstituten, ministeries, basisorganisaties, bedrijven et cetera) te ondersteunen.

Beschikbare middelen

Voor subsidieverlening in het kader van het OKP-NFP 2017 is in totaal € 5.177.000,– beschikbaar.

Uitvoering en beheer

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de uitvoering van het OKP-NFP 2017 opgedragen aan Nuffic. Nuffic heeft als organisatie doelst elling: internationalisering van het Nederlandse hoger onderwijs en draagt bij aan de internationale kennis – en onderwijssamenwerking met buitenlandse organisaties. Nuffic voert het OKP-NFP 2017 uit namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op grond van een aan Nuffic verleend mandaat.

Landenlijst

Om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie in het kader van het OKP-NFP 2017 dienen de aanvragen zich te richten op beursverstrekking aan kandidaten uit de volgende landen: Albanie, Armenie, Bhutan, Bolivia, Burkina Faso, Cambodia, Cuba, Djibouti, DR Congo, Georgie, India, Jordanie, Libanon, Macedonie, Mongolie, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Peru, Filippijnen, Senegal, Somalie, Sri Lanka, Soedan, Suriname, Thailand en Zimbabwe.

Doelgroep

Het programma richt zich op kandidaten die voldoen aan de volgende criteria:

 • De kandidaat is een professional die gelet op positie en meerdere jaren relevante werkervaring in staat is of door zijn werkgever wordt gesteld om het geleerde in praktijk te brengen;

 • De kandidaat bezit de nationaliteit van en is wonend en werkzaam in een van de landen op de landenlijst van het OKP-NFP 2017 (zie hierboven ender Landenlijst);

 • De kandidaat is niet werkzaam voor een organisatie die beschikt over eigen mogelijkheden voor stafontwikkeling;

 • De kandidaat vraagt een beurs aan voor een korte cursus, dat wil zeggen een cursus die ten minste twee weken en ten hoogste 12 maanden beslaat.

 • De kandidaat is toegelaten tot de korte cursus waarvoor door de instelling subsidie wordt aangevraagd;

 • De werkgever van de kandidaat ondersteunt de beursaanvraag middels een positieve referentie, verklaart gedurende de opleiding het loon van de bursaal door te betalen en na terugkomst de bursaal in de gelegenheid te stellen om het geleerde in praktijk te brengen;

 • De kandidaat is in bezit van een geldig identiteitsbewijs;

 • De kandidaat levert een.government statement bij de beursaanvraag indien deze door de lokale overheid verplicht is.

Subsidieaanvragers

Voor subsidie voor beursverstrekking komen in aanmerking Nederlandse Onderwijsinstellingen (opleidingsinstituten) die korte (tussen de twee weken en twaalf maanden) Engelstalige, Frans- en Spaanstalige cursussen op het niveau van Hoger Onderwijs (HO) dan wel Universitair Onderwijs aanbieden. De onderwijsinstellingen moeten zich hebben gecommitteerd aan de Gedragscode Internationale Student (Code of Conduct) of zijn opgenomen op de lijst van Additionele Kenniscentra die participeren in de Netherlands Fellowships Programmes. Beiden zijn te vinden op de website www.internationalstudy.nl.

Van aanvraag tot toekenning

Beursaanvraag

De kandidaat vraagt de OKP-NFP 2017-beurs zelf aan bij een van de onderwijsinstellingen die voldoen aan de hierboven ender Subsidieaanvragers genoemde vereisten. De instelling toetst of de kandidaten voldoen aan de toelatingseisen van de betreffende cursus en of de kandidaat voldoet aan de hierboven onder Doelgroep genoemde criteria. De instelling bepaalt vervolgens voor welke kandidaten zij subsidie aanvraagt voor het verstrekken van een OKP-NFP 2017-beurs.

Subsidieaanvraag

Per aanvraagronde kunnen instellingen voor een maximaal aantal beurzen subsidie ontvangen. Het maximaal aantal beurzen waar subsidie voor kan warden ontvangen wordt bepaald per instelling aan de hand van de volgende criteria:

het beschikbare subsidiebudget;

de gemiddelde kosten van een beurs;

het aantal beurzen waarvoor in een vorige ronde van de voorloper van dit programma (NFP 11) subsidie is toegekend (indien van toepassing).

Voor elke openstelling wordt op www.nuffic.nl de berekenwijze van het maximaal aantal beurzen waarvoor subsidie kan warden ontvangen, vermeld.

Subsidieaanvragen dienen digitaal te warden ingediend middels een op de Nuffic website beschikbaar gesteld aanvraagformulier (www.nuffic.nl) . Op het formulier is vermeld voor hoeveel beurzen een subsidie kan warden aangevraagd, welke bescheiden met de aanvraag moeten warden meegestuurd en wat de overige aan de aanvraag gestelde eisen zijn.

Aanvraagtermijn

Van het moment van openstelling van de mogelijkheid om subsidieaanvragen in te dienen in het kader van het OKP-NFP 2017, evenals van de uiterste datum waarop aanvragen moeten warden ingediend, wordt mededeling gedaan op www.nuffic.nl.

Toetsing en beoordeling aanvraag

De Nederlandse ambassades voor de deelnemende landen (zie hiervoor ender Landenlijst) toetsen de kandidaten die de subsidieaanvrager in zijn aanvraag heeft opgenomen aan de ender Doelgroep genoemde criteria. Er wordt geen subsidie verstrekt voor beurzen aan kandidaten die niet aan deze criteria voldoen. De ambassades beoordelen de kandidaten vervolgens op grond van de volgende beoordelingscriteria:

 • De motivatie van de kandidaat;

 • In hoeverre de kandidaat de opgedane kennis kan implementeren in zijn organisatie en land;

 • In hoeverre de aanvraag van de kandidaat bijdraagt aan de ontwikkelingsrelevante prioritaire? thema' s zoals die zijn vastgelegd in de beleidsnota: 'Wat de Wereld Verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen', 2013, www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/documenten.

De uitkomst van deze beoordeling wordt uitgedrukt in een score en resulteert in een ranking van kandidaten.

Selectie en subsidietoekenning

De besluiten op de subsidieaanvragen van de onderwijsinstellingen vloeien voort uit de ranking van de kandidaten die in aanmerking kunnen komen voor een beurs. De selectie van kandidaten wordt gedaan aan de hand van de ranking. De hoogst scorende kandidaten komen het eerst in aanmerking voor een beurs. In de beschikkingen op de subsidieaanvragen wordt opgenomen of en zo ja ten behoeve van beurzen voor welke kandidaten subsidie wordt verstrekt. Per kandidaat kan met de subsidie slechts een beurs worden bekostigd.


X Noot
1

Het aanvraagformulier wordt geplaatst op www.nuffic.nl.