Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2017, 66434Interne regelingen

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 7 december 2017, nr. IENM/BSK-2017/279867, over de taken waarmee de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wordt belast

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelet op artikel 46, tweede lid, van de Grondwet en artikel 3 van de Wet van 25 januari 1951 (Stb.24), houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering van de ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris;

Besluit:

Artikel 1

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw S. van Veldhoven - Van der Meer, is binnen de grenzen van het door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgestelde beleid belast met aangelegenheden op het terrein van:

  • a. milieu;

  • b. bodem;

  • c. openbaar vervoer en spoor;

  • d. fietsbeleid;

  • e. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut;

  • f. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming;

  • g. Planbureau voor de Leefomgeving;

  • h. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan haar wordt toevertrouwd.

Artikel 2

Het besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 5 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/130190, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu meer in het bijzonder zal zijn belast (Stcrt. 2012, 24655) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 oktober 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga