Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2017, 66377Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Bitgum-Bitgummole 2017 gewijzigd vastgesteld

Logo Menameradiel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 november2017 het bestemmingsplan Bitgum-Bitgummole 2017 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 4 december 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt het plan bekijken via www.menameradiel.nl. Onder het kopje ‘bestemmingsplannen’ en vervolgens ‘bestemmingsplannen in procedure’ vindt u een rechtstreekse link naar de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt het plan tijdens openingstijden ook inzien bij de centrale balie van het gemeentekantoor in Menaam.

Omschrijving bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Bitgum-Bitgummole 2017 is een actualisatie van het bestaande bestemmingsplan voor Beetgum-Beetgumermolen, dat dateert uit 2007. De veranderingen die de afgelopen 10 jaar hebben plaatsgevonden door nieuwbouw, verbouw en functieverandering zijn in het plan verwerkt. Het plan heeft betrekking op de bestaande dorpen binnen de bebouwde kom. Omdat er in ruimtelijk opzicht niet veel ontwikkelingen in Bitgum-Bitgummole ophanden zijn, is het plan vooral een beschrijving van de bestaande situatie.

Omschrijving plangebied

Het plangebied omvat de bestaande dorpen Bitgum en Bitgummole, de plangrens wordt in belangrijke mate bepaald door de grenzen van het omliggende landelijk gebied. Daarnaast geldt dat de provincie Fryslân, de plangrens wordt in belangrijke mate bepaald door de grenzen van het omliggende landelijk gebied. Daarnaast geldt dat de provincie Fryslân in de provinciale verordening

(in eerste aanleg in 2010 en herzien in 2014) het bestaand stedelijk gebied en het landelijk gebied middels kaartmateriaal heeft gedefinieerd. In het bestaand stedelijk gebied bestaat er voor gemeenten meer beleidsvrijheid dan in het landelijk gebied.

Bij bestudering van de verordening is gebleken dat enkele terreinen rondom Bitgum en Bitgummole door de provincie als stedelijk gebied worden gezien. Deze gronden zijn omwille van duidelijkheid daarom betrokken bij dit bestemmingsplan. Het gaat daarbij om gronden op het sportcomplex It Bosk en de lintbebouwing langs de Langestraat tot de afslag richting Vrouwenparochie. Het agrarisch perceel achter de bebouwing aan Lytsedyk, J.H. van Aismawei en Sikkemabuorren- It String is geen stedelijk gebied en wordt op zijn beurt in het bestemmingsplan voor het buitengebied, dus landelijk gebied ondergebracht. Door deze grotere maar ook kleinere wijzigingen, vanwege het huidige gebruik van gronden en een logischer planbegrenzing, wijken de grenzen van het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan af van de grenzen van het eerdere bestemmingsplan.

Het plan bestaat uit een plantoelichting, bijlagen, regels en een verbeelding.

De raad heeft het plan gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen betreffen de volgende aanpassingen:

 • 1.

  Middels wijziging van de regels en de verbeelding is een beschermingsregeling opgenomen die gelijk is aan het nog vast te stellen bestemmingsplan “Buitengebied” met de gebiedsaanduiding “overige zone – singels behouden”. Hiermee wordt in voldoende mate tegemoetgekomen aan het verzoek om de landschappelijke en recreatieve waarde van het gebied te beschermen;

 • 2.

  Het in de bestemmingsomschrijving “Wonen” ook toestaan van bijbehorende bouwwerken (artikel 17.1 onder b, de opsomming wordt vervolgens doorgenummerd);

 • 3.

  Het herstellen van een verwijsfoutje in artikel 17.4 onder h. De verwijzing moet zijn 17.2, sub b, onder 7 i.p.v. onder 8;

Rechtsbescherming

Tegen het besluit van de gemeenteraad kan beroep worden ingesteld door:

 • -

  degenen die eerder een ontvankelijke zienswijze hebben ingediend;

 • -

  belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest binnen de daartoe gestelde termijn een ontvankelijke zienswijze in te dienen;

 • -

  een ieder, alleen voor zover het betreft de wijzigingen in het bestemmingsplan zoals hierboven opgesomd.

In alle gevallen geldt dat het beroepschrift binnen zes weken vanaf 4 december 2017 moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van beroep. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn in samenhang met het beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.