Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nuenen, Gerwen en NederwettenStaatscourant 2017, 66300OverigUitwerkingsplan “Uitbreidingsplan Nuenen-West, uitwerkingsplan 2”, besluit Hogere grenswaarden gemeente Nuenen ca.

Logo Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Uitwerkingsplan

Burgemeester en wethouders van Nuenen maken bekend dat zij op 7 november 2017 het uitwerkingsplan “Uitbreidingsplan Nuenen-West, uitwerkingsplan 2” ongewijzigd hebben vastgesteld. Tegen het ontwerp-uitwerkingsplan is één zienswijze ingediend. Die zienswijze heeft niet tot een aanpassing van het uitwerkingsplan geleid.

Hogere Waarden

Om de bouw van 16 grondgebonden woningen (langs de Europalaan) binnen het plangebied mogelijk te maken hebben burgemeester en wethouders op 6 november 2017 besloten ho-gere grenswaarden voor het “Uitbreidingsplan Nuenen-West, uitwerkingsplan 2” vast te stel-len. Tegen het ontwerp-besluit zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit hogere grens-waarden is dan ook ongewijzigd vastgesteld.

Terinzagelegging

Het uitwerkingsplan met bijbehorende stukken en het vaststellingsbeluit hogere grenswaarden liggen met ingang van 18 november 2017 gedurende zes weken op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor een ieder ter inzage. U kunt het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Het uitwerkingsplan is ook raadpleegbaar via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl

Het uitwerkingsplan kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de volgende link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.08200000BPUNuenWestUP2-

Beroep

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders kenbaar maakte, beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Beroep staat ook open voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

Beide besluiten tot vaststelling treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Een beroep schorst niet de werking van de besluiten. Daarvoor moet degene die beroep heeft ingesteld een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening richten aan de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op bovenstaand adres. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden

Crisis en herstelwet

Op het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan ‘Uitbreidingsplan Nuenen-West, uit-werkingsplan 2’’ is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing (artikel 1.1. Chw in samenhang met artikel 3.1, bijlage I Chw). Deze afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt striktere eisen aan het beroepschrift. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Tevens kunnen de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Nuenen, 17 november 2017.

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.