Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergeijkStaatscourant 2017, 66290Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan 'Partieel bestemmingsplan verleggen DPO leiding Riethoven'

Logo Bergeijk

Burgemeester en wethouders maken volgens het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat de gemeenteraad op dinsdag 31 oktober 2017 het bestemmingsplan 'Partieel bestemmingsplan verleggen DPO leiding Riethoven' met als identificatie nummer NL.IMRO.1724.BPUdpo0049-VAST heeft vastgesteld.

Inzage

Met ingang van donderdag 16 november 2017 liggen het raadsbesluit en het vastgesteld bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk. Voor het inzien van het plan moet u een afspraak maken. Dit kan telefonisch 0497-551455 of via de receptie. Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de website van de gemeente Bergeijk: www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u het bestemmingsplan onder meer vinden via het identificatienummer.

Inhoud

Het vastgestelde bestemmingsplan 'Partieel bestemmingsplan verleggen DPO leiding Riethoven' voorziet in het verleggen van een deel van de DPO-leiding ter hoogte van de Rijtjes in Riethoven.

Tegen vergoeding kan een exemplaar van het vastgestelde bestemmingsplan worden verkregen.

Beroep

Vanaf donderdag 16 november 2017 kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan en belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen, gedurende zes weken beroep tegen het besluit van de raad instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.

Een beroep moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Tevens kan de indiener van een beroep vanaf donderdag 16 november 2017 gedurende 6 weken bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening indienen tegen het besluit van de raad.

Het besluit van de raad treedt in werking daags na afloop van genoemde beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening als hierboven genoemd is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist

Bergeijk,

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

W.A.C.M. Wouters

Secretaris

A.Callewaert-de Groot

Burgemeester