Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2017, 66219Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 november 2017, kenmerk 1252572-169905-I-LZ, houdende wijziging van de Subsidieregeling ADL-assistentie en de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 11.1.5 van de Wet langdurige zorg en artikel 7.1.1 van het Besluit langdurige zorg;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling ADL-assistentie wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste, tweede en vierde lid wordt ‘2017’ telkens vervangen door: 2018.

2. In het eerste en tweede lid wordt ‘€ 92.200.000’ telkens vervangen door: € 97.224.000.

3. In het tweede lid, onder 1°, wordt ‘2016’ vervangen door ‘2017’.

B

In artikel 5.5 wordt ‘2017’ vervangen door ‘2018’ en wordt ‘€ 61,35’ vervangen door: € 63,45.

ARTIKEL II

De Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt ‘31 december 2016’ vervangen door: 31 december 2017.

2. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘de Beleidsregel BR/REG-17135 (Stcrt. 2016, nr. 38051)’ wordt vervangen door: de Beleidsregel BR-REG-18141a (Stcrt. 2017, nr. 47863);

3. In het zesde lid wordt ‘31 december 2016’ vervangen door: 31 december 2017.

B

Artikel 1.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘in combinatie met een consult verleend aan een verzekerde die’ vervangen door ‘als verzekerde’.

2. In het derde lid wordt ‘in combinatie met een consult verleend aan een verzekerde die’ vervangen door ‘als verzekerde’.

C

Artikel 1.6 komt te luiden:

Artikel 1.6

Het bedrag van de subsidie dat voor het jaar 2018 ten hoogste wordt verleend aan de Wlz-uitvoerder is gelijk aan de som van de volgende bedragen per regio waarvoor de Wlz-uitvoerder is aangewezen als zorgkantoor:

 • Amstelland en de Meerlanden € 692.451;

 • Amsterdam € 1.210.604;

 • Apeldoorn, Zutphen e.o. € 3.199.799;

 • Arnhem € 3.674.739;

 • Drenthe € 1.682.490;

 • Flevoland € 551.456;

 • Friesland € 1.650.375;

 • 't Gooi € 2.291.134;

 • Groningen € 1.351.514;

 • Haaglanden € 1.938.458;

 • Kennemerland € 1.614.001;

 • Midden-Brabant € 3.898.149;

 • Midden-Holland € 358.441;

 • Midden IJssel € 1.132.973;

 • Nijmegen € 3.154.104;

 • Noord- en Midden-Limburg € 5.436.019;

 • Noord-Holland Noord € 1.107.521;

 • Noordoost Brabant € 4.227.641;

 • Rotterdam € 1.006.953;

 • Twente € 2.952.679;

 • Utrecht € 5.495.057;

 • Waardenland € 873.785;

 • West-Brabant € 4.170.762;

 • Westland Schieland Delfland € 498.053;

 • Zaanstreek/Waterland € 373.055;

 • Zeeland € 1.402.880;

 • Zuid-Holland Noord € 1.234.485;

 • Zuid-Hollandse eilanden € 163.191;

 • Zuid-Limburg € 1.439.958;

 • Zuidoost Brabant € 3.525.542;

 • Zwolle € 2.691.731.

D

In artikel 4.7 wordt ‘2017’ vervangen door: 2018.

E

Artikel 6.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De subsidie wordt per prestatie vastgesteld op het aantal prestaties dat de subsidieontvanger in het jaar waarvoor de subsidie is verstrekt heeft doen verlenen in alle regio's waarvoor de subsidieontvanger als zorgkantoor is aangewezen vermenigvuldigd met in 2018:

  • € 26,68 per contact voor Reiskosten zorgverlener;

  • € 115,20 per uur voor Behandeling lvg;

  • € 115,20 per uur voor Behandeling sglvg traject;

  • € 115,20 per uur voor Behandeling sglvg deeltijd;

  • € 115,20 per uur voor Behandeling som, pg, lg en meerderjarig vg (SO);

  • € 115,20 per uur voor Behandeling som, pg, lg en meerderjarig vg (AVG);

  • € 115,20 per uur voor Behandeling gedragswetenschapper;

  • € 61,20 per uur voor Behandeling paramedisch;

  • € 104,40 per uur voor Behandeling IOG lvg;

  • € 66,04 per dagdeel voor Dagbehandeling ouderen som en pg;

  • € 84,20 per dagdeel voor Dagbehandeling ouderen som en pg in de vorm van Gespecialiseerde dagbehandeling Huntington;

  • € 98,43 per dagdeel voor Dagbehandeling VG emg volwassenen;

  • € 71,18 per dagdeel voor Dagbehandeling LG licht;

  • € 77,63 per dagdeel voor Dagbehandeling LG midden;

  • € 81,60 per dagdeel voor Dagbehandeling LG zwaar;

  • € 6,74 per dag voor Vervoer dagbehandeling V&V;

  • € 7,93 per dag voor Vervoer dagbehandeling GHZ extramuraal;

  • € 19,19 per dag voor Vervoer dagbehandeling GHZ rolstoel extramuraal;

  • € 19,19 per dag voor Vervoer dagbehandeling kind extramuraal.

2. Onder vernummering van het derde tot en met het vijfde lid tot het tweede tot en met het vierde lid, vervalt het tweede lid.

3. In het vierde en vijfde lid (nieuw) wordt ‘het derde lid’ telkens vervangen door: het tweede lid.

ARTIKEL III

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 • 2. Artikel II, onderdeel E, onder 2 en 3, werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

TOELICHTING

Algemeen

In deze regeling is een aantal wijzigingen opgenomen van de Subsidieregeling ADL-assistentie en de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling die noodzakelijk zijn met ingang van 1 januari 2018.

In de Subsidieregeling ADL-assistentie is ten eerste het beschikbare macrobedrag verhoogd van € 92,2 miljoen in 2017 tot € 97,224 miljoen in 2018. De verhoging houdt verband met een stijging van de gemiddelde zorgzwaarte van de cliënt (toename € 1,8 miljoen) en loon- en prijsbijstelling tot het niveau van 2018 van € 3,2 miljoen. De gemiddelde zorgzwaarte neemt toe door een toenemende leeftijd van de cliënten en doordat gemiddeld genomen zwaardere cliënten toetreden tot de ADL-woningen. De bijstelling tot het loon- en prijspeil voor 2018 is gebaseerd op de indices uit de macro-economische verkenningen.

Verder is in deze regeling een aantal wijzigingen van de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling opgenomen.

Ten eerste wordt het subsidiebedrag dat beschikbaar is voor het jaar 2018 vastgesteld op € 65 miljoen. De regioverdeling vindt plaats op basis van de rapportages van Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) over extramurale behandeling over de maanden januari tot en met augustus 2017. Alle middelen worden bij aanvang van het subsidiejaar verleend onder Wlz-uitvoerders.

Ten tweede wordt voor de inhoud van de prestaties in de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling aangesloten bij de Beleidsregel BR-REG-18141a Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018 (Stcrt. 2017, nr. 47863) van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zoals van toepassing is op zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Verder worden de (vaste) behandeltarieven aangepast aan de maximum beleidsregelwaarden van de NZa zoals deze voor de betreffende prestaties in 2018 voor de Wlz gelden. Daarnaast zijn er een aantal technische wijzigingen.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A

In dit onderdeel wordt artikel 1.6, eerste lid, van de Subsidieregeling ADL-assistentie zodanig gewijzigd dat het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op grond van deze Subsidieregeling wordt verhoogd naar € 97,224 miljoen.

In artikel 1.6, tweede lid, is rekening gehouden met een toename van het maximum aantal te leveren uren van 2% in verband met toenemende zorgzwaarte.

Artikel I, onderdeel B

In artikel 5.5. wordt het jaartal aangepast en is de uurprijs geïndexeerd met 3,43%. De bijstelling tot het loon- en prijspeil voor 2018 is gebaseerd op de indices uit de macro-economische verkenningen.

Artikel II, onderdeel A

Het derde lid van artikel 1.2 beschrijft de kring van zorgaanbieders waarvan extramurale behandeling onder de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling valt. Voor 2018 wordt de kring van zorgaanbieders die in aanmerking kunnen komen voor een overeenkomst veranderd in zorgaanbieders die op 31 december 2017 beschikten over een toelating in de zin van de Wet toelating zorginstellingen ten behoeve van het verlenen van behandeling. Dit om mogelijk te maken dat zorginstellingen die gedurende het jaar 2017 een toelating ten behoeve van het verlenen van behandeling hebben ontvangen kunnen worden gecontracteerd voor behandeling vanuit de subsidieregeling.

In het vierde lid zijn de prestaties beschreven waarvoor subsidie kan worden verleend. Hiertoe wordt verwezen naar de beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018’ van de NZa (BR-REG-18141a).

Artikel II, onderdeel B

In de formulering van de prestatie ‘Behandeling som, pg, lg en meerderjarig vg (SO)’ binnen de NZa-beleidsregel wordt naast ‘consulten’ gesproken over de modules meekijkconsult, eenmalig geriatrisch assessment, polyfarmacie en medebehandeling. Bij de huidige formulering kan onbedoeld de indruk ontstaan dat bij het afnemen van een geriatrische assessment geen reiskosten kunnen worden gedeclareerd. De wijzigingen in artikel 1.4 zijn bedoeld om onbedoelde beperkingen tot subsidiëring van de prestatie ‘reiskosten zorgverlener’ weg te nemen. Bij reiskosten zorgverlener gaat het om toeslagen per contact als beschreven binnen de NZa-beleidsregel.

Artikel II, onderdeel C

De bedragen per regio zijn gebaseerd op maandelijkse betalingsgegevens over behandeling die Wlz-uitvoerders aan het Zorginstituut aanleveren. Bepalend is de oktober monitor 2017 van het Zorginstituut waarin de betalingsgegevens over extramurale behandeling in de maanden januari tot en met augustus 2017 zijn verwerkt.

Per Wlz-uitvoerder wordt één subsidie verstrekt. Indien een Wlz-uitvoerder voor twee of meer regio's als zorgkantoor is aangewezen, wordt de subsidie niet per regio toegekend en afgerekend. Het is mogelijk dat een Wlz-uitvoerder die voor meerdere regio’s als zorgkantoor is aangewezen middelen tussen regio’s substitueert. De bedragen die bij de regio's van de Wlz-uitvoerder staan vermeld, worden bij elkaar opgeteld. Op die manier ontstaat één maximaal te verlenen subsidiebedrag voor alle regio's van de Wlz-uitvoerder tezamen. In totaal wordt zo € 65 miljoen euro verdeeld.

Artikel II, onderdeel D

In het eerste lid worden de vaste subsidiebedragen aangepast aan de maximum beleidsregelwaarden voor het jaar 2018 (BR-REG-18141a). Evenals in voorgaande jaren zijn de vaste subsidiebedragen bepaald op 94% van de maximum beleidsregelwaarden.

Het tweede lid, waarin de subsidie voor de prestatie ‘Reiskosten zorgverlener’ gemaximeerd wordt op ten hoogste tweemaal per etmaal per zorgverlener, wordt geschrapt. In de subsidieregeling wordt daardoor ook op dit onderdeel aangesloten bij de werkwijze in de prestatiebeschrijvingen en tarieven van de NZa voor modulaire zorg binnen de Wlz. Bij het modulair pakket thuis gelden namelijk geen beperkingen op het aantal declaraties voor reiskosten per etmaal per zorgverlener.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018.

Het schrappen van artikel 6.5, tweede lid, zal ook gelden voor het subsidiejaar 2017. De beperking rond de reiskosten zorgverlener wordt in de praktijk als belemmerend ervaren voor de inzet van extramurale behandeling. Zorgkantoren hebben daarom verzocht om de wijziging terug te laten werken tot en met 1 januari 2017. Aangezien de onderhavige wijziging begunstigend is voor alle subsidieontvangers is er geen beletsel om aan de wijziging van de subsidieregeling terugwerkende kracht te verlenen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge