Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalStaatscourant 2017, 66122Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpbestemmingsplan gebiedsontwikkeling Wijnaerden en ontwerp vergunningen (gecoördineerde procedure) in Neer

Logo Leudal

Burgemeester en wethouders van Leudal maken op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “gebiedsontwikkeling Wijnaerden” en de ontwerp-vergunningen met de daarbij behorende stukken gelijktijdig met ingang van donderdag 16 november 2017, gedurende 6 weken, ter inzage liggen.

Planbeschrijving

Met dit nieuwe plan is sprake van een totale integrale gebiedstransformatie

Neer-Buggenum, gelegen in gemeente Leudal. Naast rivierverruiming in het kader van de hoogwaterbescherming, komt er ruimte vrij voor andere ontwikkelingen, waaronder natuurontwikkelingen en recreatieontwikkelingen. De bestaande intensieve veehouderij wordt hiervoor gesaneerd.

Coördinatieregeling

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk om vergunningen voor de realisatie van het genoemde project gelijk op te laten lopen met de procedure voor de partiële herziening van het geldende bestemmingsplan. De voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures. Het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan wordt te zijner tijd genomen door de gemeenteraad. De overige besluiten worden onder andere genomen door het college van burgemeester en wethouders van Leudal, Rijkswaterstaat en Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. Tegen de vaststelling van de besluiten kan te zijner tijd als één geheel beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De coördinatie heeft betrekking op de volgende ontwerp-besluiten voor het project:

 • 1.

  Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Wijnaerden’;

 • 2.

  De ontwerp-vergunning in het kader van Ontgrondingenwet;

 • 3.

  De ontwerp-watervergunning in het kader van de Waterwet;

 • 4.

  De ontwerp-omgevingsvergunning voor het in werking hebben van een inrichting (winning en exploitatie van zand, grind en klei herinrichtingswerkzaamheden).

 • 5.

  De ontwerp-vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming.

Inzagetermijn

Van 16 november 2017 tot en met 27 december 2017 liggen het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpvergunningen met bijbehorende stukken gelijktijdig ter inzage. U kunt de stukken inzien bij de publieksbalie in Heythuysen, Leudalplein 1, gedurende de openingstijden van de receptie.

Tevens zijn de ontwerpplannen digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl . Op deze site kunt u het ontwerpbestemmingsplan, met de externe bijlagen, inzien door te zoeken op identificatienummer of via de linkNL.IMRO.1640.BP17NeWijnaerden-ON01.

Gedurende de inzagetermijn liggen de ontwerp-vergunningen in het kader van de Ontgrondingenwet en de Wet natuurbescherming en de bijbehorende stukken tevens ter inzage in het gouvernement te Maastricht. De ontwerp vergunningen en de kennisgeving kunnen in genoemde periode ook worden geraadpleegd via de internetsite van de provincie Limburg (www.limburg.nl/vergunningen, kies onderdeel: actuele vergunningbesluiten).

Verder ligt de ontwerp-watervergunning in het kader van de Waterwet en de bijbehorende stukken ter inzage bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Avenue Ceramique 125 te Maastricht, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur; Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen van de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningverlening telefonisch bereikbaar via 06 – 20 88 78 56 of 06 – 22 55 50 31.

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan en ontwerpvergunningen

Op grond van artikel 3:26 lid 1 onder c. Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen in het kader van de voorbereiding van gecoördineerde besluiten zienswijzen naar voren worden gebracht bij het coördinerend bestuursorgaan, het college van Burgemeester en wethouders van Leudal. Zienswijzen worden per besluit door het bevoegd bestuursorgaan behandeld.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder zijn schriftelijke zienswijze naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders van Leudal, per adres: Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen.

Degene die mondeling een zienswijze wil indienen, kan dat doen na het maken van een telefonische afspraak via het Burgerbedrijvenplein (0475 - 85 90 00).