Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 66121

Gepubliceerd op 15 november 2017 09:00
Inhoudsopgave

Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij perceelnr. 1/89 aan de Nieuwendamlaan, te Den Haag

Logo 's-Gravenhage

Onderwerp: Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats bestuurder nabij het woonadres.

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Dit is het besluit op uw ingekomen aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van bestuurders.

 

De criteria voor een gehandicaptenparkeerplaats bestuurders zijn:

 

a. een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;

 

b. in redelijkheid – met de gebruikelijke hulpmiddelen – niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen;

c. gerekend vanaf  het woonadres dient er binnen de vastgestelde loopafstand doorgaans geen parkeergelegenheid beschikbaar te zijn;

 

d. nabij het woonadres kan niet worden beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein.

 

Uw situatie is als volgt onderzocht:

 

Het hoofd van de Dienst O.C.& W. van deze gemeente heeft naar aanleiding van uw beoordeling een sociaal medisch advies opgesteld.

 

De afdeling Vergunningen heeft een verkeerstechnisch onderzoek uitgevoerd.

 

Hieruit zijn de volgende feiten naar voren gekomen:

 

1. u hebt een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;

 

2. u bent in redelijkheid – met de gebruikelijke hulpmiddelen – niet in staat zelfstandig een afstand van meer dan 50 meter aan een stuk te voet te overbruggen;

 

3. gerekend vanaf het woonadres is er binnen de vastgestelde loopafstand doorgaans geen parkeergelegenheid beschikbaar;

 

4. nabij het woonadres kan niet worden beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein.

 

Omdat er is vastgesteld dat u aan eerdergenoemde criteria voldoet is besloten:

 

I. tot plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (Staatsblad 1990‑459), voorzien van een onderbord met vermelding van uw kenteken en daarbij de markering op het wegdek aan te brengen nabij het perceel nr. 1/89, aan de Nieuwendamlaan, voor de geldigheidsduur van uw gehandicaptenparkeerkaart;

 

II. aan het besluit de voorwaarden te verbinden dat afdeling Vergunningen van de Dienst Stadsbeheer in kennis dient te worden gesteld:

 

a. wanneer vaststaat dat voor langere tijd van de gehandicaptenparkeerplaats geen gebruik wordt gemaakt;

b. wanneer een ander voertuig wordt aangeschaft;

c. wanneer het voertuig wordt vervangen door een gehandicaptenvoertuig;

d. wanneer aan de gehandicaptenparkeerplaats geen behoefte meer bestaat;

e. indien betrokkene is gekeurd als bestuurder en hij/ zij geen gebruik meer maakt van een voertuig dat door hem/ haar zelf wordt bestuurd;

f. indien betrokkene is gekeurd als passagier en geen van diens huisgenoten houder of eigenaar meer is van een voertuig.

 

De wettelijke basis voor dit besluit berust op:

 

artikel 18 eerste lid onder d. van de "Wegenverkeerswet 1994" en de artikelen 3, 4 lid 1, 8, 12, 14, 21, 24, 26 en 29 van het "Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer";

 

de Beleidsregels Gehandicaptenparkeren;

 

 

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens dezen:

 

 

Senior medewerker Vergunningen,

 

 

D. Partapsing.

 

 

 

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij:

het Den Haag Informatiecentrum/ het stadsdeelkantoor

Bezwaarclausule: Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar. Bezwaarschrift Vermeld in uw bezwaarschrift:naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres;de datum en handtekening;een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;de argumenten voor bezwaar. Volmacht Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen. Voorlopige voorziening Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Meer informatie? Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl