Besluit van de wnd. secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 november 2017, 2017-0000550437 tot geheimverklaring van opdrachten voor diensten, leveringen en werken ten behoeve van de Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer

De wnd. secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2.23, eerste lid, onder e, van de Aanbestedingswet 2012,

Besluit:

Artikel 1

Opdrachten voor diensten, leveringen en werken ten behoeve van de Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer worden geheim verklaard.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van dag na de datum van plaatsing in de Staatscourant.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H. van der Vlist Wnd. secretaris-generaal

TOELICHTING

Dit besluit heeft betrekking op opdrachten in verband met de samenvoeging van de meldkamers van vier rijkskantoorpanden in Den Haag. Deze rijkskantoorpanden zijn thans in gebruik bij de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Justitie en Veiligheid, van Buitenlandse Zaken, van Infrastructuur en Waterstaat, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit besluit heeft ook betrekking op de aansluiting van meldkamers van andere rijkskantoorpanden in Den Haag in de toekomst.

Bij deze opdrachten zal gerubriceerde informatie gedeeld moeten worden met personen buiten de rijksdienst over de aard en zwaarte van huidige en toekomstige veiligheidsmaatregelen op en rond de GCMK en de hierop aangesloten panden. Daarbij moet het risico dat onbevoegden kennis kunnen nemen van die informatie worden beperkt. Dit risico wordt beperkt door toepassing van de mogelijkheid van geheimverklaring van opdrachten voor diensten, leveringen en werken, zoals vastgelegd in de Aanbestedingswet 2012. Dit besluit strekt daartoe.

Dit risico kan niet afdoende worden beperkt met minder ingrijpende maatregelen. Ook bij toepassing van een niet-openbare aanbestedingsprocedure zal een grote groep personen met wie geen vertrouwensrelatie bestaat, gedetailleerd kennis kunnen nemen van bestekken, documenten over beveiligingsinstallaties en andere vertrouwelijke informatie aangaande bouwkundige-, installatietechnische- en inrichtingsaspecten van de meldkamer en de aangesloten panden. Deze informatie geeft onder andere aan wat het weerstandsniveau van de betreffende panden is.

Ook wanneer personen en ondernemingen vooraf worden gescreend en worden verplicht tot geheimhouding leidt een dergelijke aanbesteding tot kennis bij een te grote groep geïnformeerden.

Screening en toezicht op de naleving van de geheimhoudingsverplichtingen van een dergelijke grote groep geïnformeerden zou bovendien een te grote inzet vergen van de dienstonderdelen die daarmee zijn belast. Verder doen de risico’s die een inbreuk kunnen vormen op de veiligheidssituatie van de meldkamer en de hierop aangesloten panden zich voor bij alle opdrachten zodat ook het beperken van de geheimverklaring tot enkele opdrachten niet afdoende is. Bij alle opdrachten zijn veiligheidsrisico’s aan de orde, zoals bij opdrachten voor het maken van een ontwerp en van bouwtekeningen, bij opdrachten voor de levering en installatie van apparatuur en bij opdrachten voor de uitvoering van bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige (onderhouds)werkzaamheden. De veiligheidsrisico’s beperken zich ook niet tot een deel van de meldkamer en de hierop aangesloten panden.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H. van der Vlist Wnd. secretaris-generaal

Naar boven