Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenStaatscourant 2017, 65974Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Holy Zuidoost Midden, 4e uitwerking (Toekomst Noord deelplan 5) en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage, Vlaardingen

Logo Vlaardingen

Uitwerkingsplan

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen maken ingevolge het bepaalde in art. 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van donderdag 16 november 2017 gedurende een termijn van 6 weken het ontwerp bestemmingsplan Holy Zuidoost Midden, 4e uitwerking (Toekomst Noord deelplan 5) ter inzage ligt op het Stadskantoor aan Westnieuwland 6, maandag t/m vrijdag tijdens openingsuren van 8.00 – 17.00 uur. Het digitale bestemmingsplan is raadpleegbaar en beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl. De planidentificatie is NL.IMRO.0622.0272up04Hzom2009-0020.

 

De voornaamste doelstelling van dit uitwerkingsplan is het verkrijgen van een planologisch-juridisch kader voor de voorgenomen ontwikkeling van de 4e fase van het woonveld Toekomst Noord (deelplan 5) van de Nieuwe Vogelbuurt in Holy Zuidoost: de realisatie van 38 woningen. Voor het betreffende gebied is in het op 21 november 2014 onherroepelijk geworden bestemmingsplan Holy Zuidoost Midden (ofwel het moederplan) een uit te werken woonbestemming opgenomen. Het onderhavige plan is gebaseerd op het bouwplan dat binnenkort wordt aangevraagd.

 

Geluid

Het plangebied valt binnen de zones van de Reigerlaan, de Lepelaarsingel en de rijksweg A20. Binnen zones langs wegen is de voorkeursgrenswaarde voor geluidbelasting voor geluidgevoelige gebouwen 48 dB. Ten gevolge van het verkeer op de Reigerlaan de geluidbelasting op de noordgevel van acht woningen de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB overschrijdt. Voor één van deze woningen (de hoekwoning) wordt tevens de hoogst toelaatbare geluidbelasting op de oostgevel overschreden. De maximaal berekende geluidbelasting is 54 dB. Voor vervangende nieuwbouw langs een bestaande weg bedraagt de maximale hogere waarde 68 dB. De maximaal toelaatbare binnenwaarde in een verblijfsruimte van een woning bedraagt 33 dB.

 

Op het nemen van een besluit hogere waarde is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Verder is in de Wet geluidhinder bepaald, dat een ontwerpbesluit hogere waarde tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage moet worden gelegd.

 

Nadere informatie

De direct omwonenden worden via een aan huis bezorgde brief over de tervisielegging geïnformeerd. Voor nadere informatie over het plan kan men via onderstaand telefoonnummer navraag doen bij de gemeente.

 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging (zijnde dus van donderdag 16 november t/m woensdag 27 december 2017) kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te zijn gericht aan de gemeenteraad, ter attentie van het hoofd afdeling Stedelijke Ontwikkeling, Postbus 1002 – 3130 EB Vlaardingen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingebracht bij de sectie ERWM van voornoemde afdeling, na telefonische afspraak via het secretariaat (tel. 010-248 4700).