Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 65965

Gepubliceerd op 14 november 2017 09:00
Inhoudsopgave

2017-11-09Lepelenburg, Binnenstad, Elektrische oplaadpaal, Verkeersmaatregelen Gemeente Utrecht

Logo Utrecht

Kenmerk: 4899185

Betreft: het intrekken c.q. vaststellen van diverse verkeersmaatregelen.

Burgemeester en Wethouders van Utrecht;

overwegende,

dat

het gewenst is de hierna volgende verkeersmaatregelen in te trekken, c.q. vast te stellen;

dat

de hierna te noemen wegen zijn gelegen binnen de bebouwde kom van deze gemeente en bij de gemeente in beheer en onderhoud zijn;

dat

met het (2e) actieplan Schoon Vervoer (2015-2020) zet Utrecht o.a. in op een verdere uitbreiding van de openbare oplaadinfrastructuur en het stimuleren van een efficiënter gebruik van het laadnetwerk. Doelstelling is 10.000 elektrische auto’s in 2020. Om dit te bereiken is deze uitbreiding van de openbare oplaadinfrastructuur nodig;

dat

er per elektrische oplaadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig geladen kunnen worden;

dat

er per elektrische oplaadpaal twee parkeerplaatsen benodigd zijn zodat de elektrische voertuigen opgeladen kunnen worden;

dat

vanwege onvoldoende capaciteit op het huidige netwerk in deze wijk van de oplaadpalen deze uitbreiding wenselijk is;

dat

met het stimuleren van elektrisch (schoon) vervoer de leefbaarheid, bereikbaarheid en luchtkwaliteit verbeterd wordt;

dat

de locatie van een oplaadpaal aan bepaalde eisen moet voldoen, zoals een zo open mogelijke plek (bijvoorbeeld niet voor groenstroken), een zo veilig mogelijke plek (in verband met eventuele aanrijschade) en de plek moet zo rustig mogelijk zijn voor het straatbeeld (rekening houdend met bestaande zichtlijnen, ramen en deuren);

dat

een laadpaal binnen 250 m loopafstand gelegen moet zijn van de woning van de aanvrager;

dat

hierbij gelet wordt op de spreiding van het bestaande netwerk van de laadpalen, zodat een strategisch netwerk zal ontstaan dat zo veel als mogelijk dekkend is;

dat

deze locatie betaald parkeergebied is waarbij er geen directe hinder is voor de bewoners;

dat

voorafgaand aan dit verkeersbesluit een wijkbericht is uitgegaan met de voorgenomen aanpassing aan de openbare ruimte. De omwonenden en/of ondernemers de mogelijkheid hebben gehad om hun opmerkingen kenbaar te maken en eventuele alternatieve locaties hebben kunnen aandragen;

dat

alle opmerkingen meegewogen zijn en teruggekoppeld aan de buurt;

dat

door het plaatsen van de laadpaal voor twee elektrische auto’s er een verschuiving optreedt in de beschikbaarheid van het type parkeerplaats. Het aantal parkeerplaatsen blijft ongewijzigd;

dat

de korpschef van politie in de gemeente Utrecht heeft ingestemd met de hierna te noemen verkeersmaatregelen;

gelet

op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

op de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

op het besluit van de raad dezer gemeente van 12 oktober 1995 waarbij aan Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid is opgedragen tot het nemen en uit laten voeren van maatregelen als bedoeld in de WVW 1994 (het RVV 1990 en BABW inbegrepen);

B esluiten:

met ingang van 15 november2017 in de hierna volgende locatie de aangegeven verkeersmaatregelen in te trekken c.q. vast te stellen:

Binnenstad

Lepelenburg (ter hoogte van Bruntenhof huisnummer 2; komende vanaf de Herenbrug richting de Lepelenburg, na ca. 130 meter, betreft het twee parkeervakken aan de linkerkant van de weg naast de reeds aanwezige laadpaal; wegvak tussen de Brigittenstraat en de Maliebrug)

Vaststellen: twee parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen

(E4) met onderbord "Opladen elektrische voertuigen" alsmede met onderbord OB504, volgens bijlage I

van het RVV 1990

Utrecht, 9 november 2017

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

namens dezen:

R. Bijen

Gildemeester/Manager Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid

Ontwikkelorganisatie Ruimte

Gepubliceerd op 14 november2017 in de Staatscourant.

Nadere informatie met betrekking tot de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen kan worden verkregen bij Ontwikkelorganisatie Ruimte, Gilde Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid, Coördinator Verkeersbesluiten (mw R.H. Kottenhagen-Spin, telefoon 030 - 286 4426 of per mail r.kottenhagenspin@utrecht.nl).

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift dient u in ieder geval het volgende te vermelden: uw naam en adres, de datum, een telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren te bereiken bent, een omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Wij adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen.

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. De gemeente neemt bezwaarschriften per e-mail niet in behandeling.

Let op: u moet een bezwaarschrift binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant indienen.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl