Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogezand-SappemeerStaatscourant 2017, 65670Ruimtelijke plannenVastgesteldbestemmingsplan ‘Herziening Woongebieden’

Logo Hoogezand-Sappemeer

Het college van burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat vanaf donderdag 16 november 2017 tot en met woensdag 27 december 2017 het vastgestelde bestemmingsplan ‘Herziening Woongebieden’ met bijbehorende stukken ter inzage ligt.

Plangebied

Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op de gedeeltelijke reparatie van het bestemmingsplan Woongebieden dat is vastgesteld op 10 juni 2013. Ambtshalve en na melding van belanghebbenden is een aantal onvolkomenheden geconstateerd in de periode na de vaststelling van het bestemmingsplan.

De reparatie heeft onder andere betrekking op de wijziging van de verbeelding. In een aantal gevallen worden de planregels en de aanduiding op de percelen aangepast. De geldende planregels uit het plan Woongebieden blijven in grote lijnen van toepassing.

Een beleidsmatige wijziging betreft het laten vervallen van de dubbelbestemming Waterstaat-Waterkering voor zover dit betrekking heeft op de te repareren onderdelen. Het laten vervallen van de dubbelbestemming voor alle bestemmingsplannen is een specifieke keuze die de gemeente in 2016 heeft gemaakt. De betreffende dubbelbestemming leverde voor de gebruikers en eigenaren van percelen teveel onnodige belemmeringen op.

Een ander punt waar de visie in de afgelopen jaren is gewijzigd betreft het woongebied van de IJsbaan. Het woongebied van De IJsbaan is als stedenbouwkundig plan ontwikkeld vóór de economische crisis en is in het huidige tijdsgewricht te ambitieus gebleken: kavels werden nauwelijks verkocht. Om de verkoopbaarheid alsnog te kunnen waarborgen, is flexibilisering van de planregels nodig. Hiernaast is het beeldkwaliteitsplan voor de IJsbaan bijgesteld.

V aststelling

Het bestemmingsplan lag eerder als ontwerp ter inzage. De ingediende zienswijzen gaven geen aanleiding het plan te wijzigen. Voor een overzicht van de zienswijzen en wijzigingen en de volledige besluitvorming wordt verwezen naar het raadsbesluit van 6 november 2017 en de daarbij behorende bijlagen.

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan is gedurende de genoemde termijn te bekijken via de website www.ruimtelijkeplannen.nl:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL .IMRO.0018.BP124-herziening-30va

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u ook op adres zoeken. Tevens ligt een papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan gedurende de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis, Gorecht-Oost 157 te Hoogezand. Hebt u vragen over het plan, maak dan een afspraak met de Frontoffice of met Marjolein Vulpes via telefoonnummer (0598) 373737.

Beroep

Bent u het niet eens met dit vastgestelde bestemmingsplan?

Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen:

  • van donderdag 16 november tot en met woensdag 27 december 2017;

  • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebt ingediend;

  • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;

  • als u belanghebbende bent en bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.

Voorlopige voorziening

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening

indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,

2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.

Het besluit tot vaststelling treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de

beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling

niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Hoogezand, 15 november 2017