Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2017, 65606Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 10 november 2017, nr. IENM/BSK-2017/123331, tot wijziging van de Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 1.3.2, vijfde lid, 1.4.1, vierde lid, 2.2.4, eerste lid, 3B.2, zevende lid, 3B.3a, elfde lid, en 3B.7 van het Vuurwerkbesluit en artikel 6.13, vierde lid, van het Besluit omgevingsrecht;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit wordt als volgt gewijzigd:

A

De artikelen 1 en 2 komen te luiden:

Artikel 1

Meldingen als bedoeld in de artikelen 1.3.2, eerste lid, en 1.4.1, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit en aanvragen voor een toepassingsvergunning als bedoeld in artikel 3B.2, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit worden elektronisch ingediend via de website www.ilent.nl van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Artikel 2

Meldingen als bedoeld in artikel 3B.4, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit en aanvragen voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit worden elektronisch ingediend in het elektronisch meldsysteem van Gedeputeerde Staten van de provincie waar het evenement plaatsvindt via DigiD op de website www.formdesk.com/gboprod/Vuurwerk_portal_DIGID of via eHerkenning op de website www.formdesk.com/gboprod/Vuurwerk_portal_OIN.

B

In artikel 3 wordt ‘www.meldpuntvuurwerk.nl van het Meld- en Informatiecentrum’ vervangen door: www.ilent.nl.

ARTIKEL II

In artikel 1.6 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk wordt de zinsnede ‘via de website www.meldpuntvuurwerk.nl van het Meld- en Informatiecentrum van de Inspectie Leefomgeving en Transport’ vervangen door: in het elektronisch meldsysteem van Gedeputeerde Staten van de provincie waar het evenement plaatsvindt via DigiD op de website www.formdesk.com/gboprod/Vuurwerk_portal_DIGID of via eHerkenning op de website www.formdesk.com/gboprod/Vuurwerk_portal_OIN.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

TOELICHTING

Algemeen

Met de voorliggende regeling worden de Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk gewijzigd in verband het vervallen van de website www.meldpuntvuurwerk.nl. Deze website is niet langer toegankelijk voor het elektronisch melden en aanvragen van een toepassingsvergunning of een ontbrandingstoestemming. In het vervolg dienen melding en aanvraag ingediend te worden bij de betreffende bevoegde instanties.

Voor een aanvraag voor een toepassingsvergunning is de bevoegde instantie de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het betreffende digitale aanvraagformulier is beschikbaar via de link www.ilent.nl. Een aanvraag voor de ontbrandingstoestemming dient plaats te vinden via DigiD op de website www.formdesk.com/gboprod/Vuurwerk_portal_DIGID of via eHerkenning op de website www.formdesk.com/gboprod/Vuurwerk_portal_OIN. Via deze links zijn formulieren beschikbaar waarmee een ontbrandingstoestemming kan worden aangevraagd bij het bevoegd gezag van de plaats waar de ontbranding plaatsvindt.

Administratieve lasten

De wijziging van Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk brengt geen lasten met zich voor burgers en bedrijfsleven. De wijziging leidt evenmin tot een verhoging van de uitvoeringslasten, aangezien slechts wordt voorzien in het wijzigen van de internetlinks waarmee een elektronische melding of aanvraag voor een toepassingsvergunning of ontbrandingstoestemming kan worden ingediend.

Consultatie

Vanwege het actualiserende karakter van de regeling heeft er geen consultatie van burgers en bedrijven plaatsgevonden. In de conceptfase hebben koepelorganisaties binnen de vuurwerkbranche per e-mail kennis kunnen nemen van de wijziging.

Inwerkingtreding

Voor de inwerkingtreding van deze regeling geldt het vaste verandermoment van 1 januari 2018. Omdat de doelgroep gebaat is bij een zo snel mogelijke actualisering van de genoemde regelingen wordt er afgeweken van de minimuminvoeringstermijn. Het systeem van vaste verandermomenten en minimuminvoeringstermijnen staat deze uitzondering toe.1

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309.